Kamerstuk 35603-77

Waardering vier gewijzigde amendementen wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 10 maart 2021
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-77.html
ID: 35603-77

Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 maart 2021

Op 8 en 9 maart 2021 zijn er na de behandeling van het wetsvoorstel Versterken Groningen (Kamerstuk 35 603) vier gewijzigde amendementen ingediend. Het betreft de amendementen met Kamerstuk 35 603, nrs. 68 en 71 van het Kamerlid Beckerman en de amendementen met Kamerstuk 35 603, nrs. 69 en 70 van het Kamerlid Agnes Mulder.

Amendement met Kamerstuk 35 603, nr. 68: Het in eigen beheer uitvoeren van versterkingsmaatregelen

Dit amendement dient ter vervanging van het amendement met Kamerstuk 35 603, nr. 23. Met dit amendement van het Kamerlid Beckerman wordt voorgesteld om de eigenaar de mogelijkheid te geven om het hele versterkingsproces in eigen beheer uit te voeren. Als de eigenaar kiest om het versterkingsproces in eigen beheer uit te voeren, dan vindt er volgens dit amendement geen publiekrechtelijke besluitvorming plaats over de veiligheid en de versterking van een woning. Er wordt alleen beslist of met het oog op het vergoeden van de kosten een versterkingsmaatregel noodzakelijk is en of de kosten voor de getroffen maatregelen redelijk zijn.

Binnen het wetsvoorstel bieden we de mogelijkheid om versterkingsmaatregelen in eigen beheer uit te voeren. Daarnaast wordt met de praktijkaanpak de mogelijkheid geboden om voor de versterking zelf een aannemer of architect te kiezen en de versterking, van opname tot uitvoering, in eigen beheer uit te voeren. Deze mogelijkheid heb ik nu ook al geboden met het Besluit versterking gebouwen Groningen. In zoverre ben ik het dus eens met de intentie van mevrouw Beckerman dat een eigenaar de versterking van opname tot uitvoering in eigen beheer mag uitvoeren.

Dit amendement gaat verder door de publieke verankering van de versterkingsopgave los te laten. Met dit amendement wordt geregeld dat de beoordeling niet langer op basis van objectieve methoden plaatsvindt. Daarnaast laat het wetsvoorstel de besluitvormingsprocedure vervallen waarmee door de overheid wordt vastgesteld in hoeverre met bepaalde maatregelen een woning daadwerkelijk aan de veiligheidsnorm zal voldoen. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid niet meer bij de overheid ligt. Het is ook in het belang van bewoners dat door de overheid wordt vastgesteld dat een woning met het treffen van maatregelen aan de veiligheidsnorm zal voldoen.

Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn om ook de belangen van andere bewoners mee te wegen bij de versterking van een individuele woning. Bijvoorbeeld de belangen van buren wanneer woningen constructief met elkaar zijn verbonden. De mogelijkheden die het wetsvoorstel hiervoor aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft, worden door het amendement weggenomen.

Ik ontraad het amendement.

Amendement met Kamerstuk 35 603, nr. 69: Doorzettingsmacht en samenwerking IMG en NCG

Dit amendement dient ter vervanging van het amendement met Kamerstuk 35 603, nr. 33. In dat amendement was onder andere geregeld dat het negende lid van artikel 2 komt te vervallen. Dat lid regelt dat het IMG niet bevoegd is versterkingsmaatregelen te vergoeden. Met het gewijzigde amendement wordt niet langer voorgesteld om dit lid te laten vervallen.

Verder bevordert het amendement de coördinatie tussen het IMG en de NCG bij de afhandeling van schade en versterken, waarbij door de twee organisaties binnen de kaders van beide opgaven wordt gewerkt. Dit kan ik steunen. Dit wordt nagestreefd door bij ministeriële regeling regels te stellen over de samenwerking tussen het IMG en de NCG.

Ik sta daarnaast ook positief tegenover het bieden van de mogelijkheid aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om te bepalen in hoeverre de kosten voor bepaalde werkzaamheden voor rekening van de eigenaar komen. Ik ga er daarbij vanuit dat het gaat om het vergoeden van kosten die de (snelheid van de) versterking ten goede komen of omwille van billijkheid nodig zijn.

Ik geef dit amendement oordeel Kamer.

Amendement met Kamerstuk 35 603, nr. 70: Oplossingsgericht werken door IMG en NCG

Dit amendement dient ter vervanging van het amendement met Kamerstuk 35 603, nr. 41. In dat amendement was geregeld dat het negende lid van artikel 2 komt te vervallen. Dat lid regelt dat het IMG niet bevoegd is versterkingsmaatregelen te vergoeden. Met het gewijzigde amendement wordt artikel 2, negende lid aangepast in die zin dat duidelijk wordt gemaakt dat het IMG met het oog op voorkoming of beperking van schade ook maatregelen mag treffen die leiden tot versterking van een gebouw, voor zover dit geen versterkingsmaatregelen zijn in de zin van artikel 13j, eerste lid, onderdeel a.

Door de aanpassing van het negende lid van artikel 2 wordt verduidelijkt dat het IMG ruimte heeft om in de praktijk oplossingsgericht te werken, terwijl tegelijkertijd voorkomen wordt dat IMG in de bevoegdheden van de Minister van BZK treedt. Dit vind ik positief.

Ik geef het amendement oordeel Kamer.

Amendement met Kamerstuk 35 603, nr. 71: Het delen van het risicoprofiel.

Dit amendement dient ter vervanging van het amendement met nummer 28. In dit amendement wordt geregeld dat het risicoprofiel op aanvraag wordt gedeeld. Ik deel de opvatting dat transparantie en duidelijkheid belangrijk zijn. Ik steun daarom het idee om gebouweigenaren die dat wensen inzicht te geven in het aan hun gebouw toegekende risicoprofiel.

Ik geef het amendement oordeel Kamer.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren