Kamerstuk 35603-62

Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over groningers toegang verschaffen tot onafhankelijk juridisch advies

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen


100,0 %
0,0 %

Krol

PvdA

SGP

D66

VVD

DENK

50PLUS

GL

SP

FVD

CDA

CU

PVV

PvdD

vKA


Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat juridische stukken voor veel mensen ontoegankelijk zijn en Groningers door juridische bomen het bos niet meer zien;

overwegende dat onafhankelijk juridisch advies een veelgehoorde wens is om de fase van versterking met vertrouwen tegemoet te gaan;

overwegende dat de Minister het belang van onafhankelijk advies beaamt en heeft toegezegd dat er drie vormen van onafhankelijk advies komen, te weten een herbeoordelingsadvies, een bouwkundig advies en een bouwadvies light;

overwegende dat het gevraagde onafhankelijke juridische advies geen onderdeel uitmaakt van de voorgestelde vormen van onafhankelijk advies;

verzoekt de regering, om Groningers toegang te verschaffen tot onafhankelijk juridisch advies;

verzoekt de regering, tevens om de toegang tot onafhankelijk juridisch en bouwgerelateerd advies expliciet te betrekken binnen de routekaart versterkingsproces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Agnes Mulder