Kamerstuk 35603-58

Motie van het lid Sienot c.s. over de Kamer minimaal jaarlijks informeren over de voortgang van de uitvoering van de wet

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen


100,0 %
0,0 %

SGP

SP

PvdD

FVD

CU

VVD

PvdA

D66

PVV

Krol

vKA

DENK

CDA

GL

50PLUS


Nr. 58 MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Tijdelijke wet Groningen tot doel heeft duidelijke kaders voor een publieke versterkingsoperatie neer te zetten;

overwegende dat het voor de inwoners van Groningen van belang is dat er inzicht is in de effectiviteit van deze wet, en dat de Tweede Kamer hierover wordt geïnformeerd;

verzoekt de regering, om de Kamer, naast de vaste evaluatiemomenten conform de wet, minimaal jaarlijks te informeren over de voortgang van de uitvoering van de wet, inclusief een duiding op basis van het jaarverslag van het IMG en de voortgangsrapportage van de versterkingsoperatie van de NCG,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Dik-Faber

Aukje de Vries