Kamerstuk 35603-57

Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over verduurzaming koppelen aan de versterkingswerkzaamheden

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen


85,2 %
14,8 %

vKA

D66

FVD

Krol

SGP

SP

CDA

VVD

PVV

PvdA

GL

DENK

50PLUS

PvdD

CU


Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN DIK-FABER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet als onderdeel van de versterkingsoperatie geld heeft vrijgemaakt voor het verduurzamen van woningen;

overwegende dat het voor bewoners prettig is als deze verduurzamingsmaatregelen gelijktijdig worden uitgevoerd met de versterkingsoperatie;

verzoekt de regering, om de verduurzaming te koppelen aan de versterkingswerkzaamheden met één aanspreekpunt voor bewoners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Dik-Faber