Kamerstuk 35603-53

Motie van de leden Aukje de Vries en Sienot over gebouwen met veiligheidsrisico's niet als laatste aan de beurt laten komen

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen


100,0 %
0,0 %

PVV

50PLUS

CU

SGP

SP

CDA

VVD

PvdD

vKA

DENK

FVD

PvdA

D66

Krol

GL


Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN SIENOT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gemeenten de prioritering van de versterking bepalen in gemeentelijke plannen van aanpak;

overwegende dat het veiligheidsrisico van cruciaal belang is bij de prioritering van de versterking van gebouwen;

constaterende dat voorkomen moet worden dat vooral gemakkelijk te versterken gebouwen eerst gedaan worden;

overwegende dat er zorgen zijn over enkele honderden woningen die naar verwachting niet binnen een typologieaanpak vallen, die geen overheids- of corporatiegebouw zijn of waar geen gebiedsontwikkeling is gepland;

overwegende dat het risico bestaat dat versterking van alleenstaande woningen op het platteland – deels oudere gebouwen dan wel erfgoed, maar ook mkb'ers en agrariërs – naar achteren geschoven wordt;

spreekt uit dat voorkomen moet worden dat deze gebouwen met een groot risico als allerlaatste aan de beurt komen voor versterking;

verzoekt de regering, te bevorderen dat dit type gebouwen met veiligheidsrisico's niet als allerlaatste aan de beurt komt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Sienot