Kamerstuk 35603-24

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman over het waarborgen van de gebruiksmogelijkheden van gebouwen na versterking

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 10 februari 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-24.html
ID: 35603-24
Wijzigingen: 35603-39

Nr. 24 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 10 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 13ba wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13 bb

  • 1. Bij de versterking van gebouwen is het uitgangspunt dat deze, indien eigenaren dit wensen, plaatsvindt volgens de nieuwste inzichten, waarbij de eigenaren recht hebben op een tegemoetkoming om hun gebouw te verbeteren en te verduurzamen.

  • 2. Eigenaren die te maken hebben met een vergelijkbare situatie hebben recht op een vergoeding die voldoende is om ten minste dezelfde gebruiksfunctie, gebruiksmogelijkheden en woonoppervlakte te krijgen als voor het optreden van de schade, ongeacht de batch waar hun gebouw deel van uitmaakt en de fase waarin de besluitvorming zich bevindt.

  • 3. Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden regels gesteld over de hoogte van deze vergoeding en de verdeling ervan over verbetering en verduurzaming van het gebouw en de voorwaarden waaronder deze vergoeding verstrekt wordt.

II

Artikel I, onderdeel H, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «twee» vervangen door «drie».

2. Na artikel 15b wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 15c

Onze Minister waarborgt voor elk van de gebouwen in batch 1.588 waarvoor eigenaren overeenkomstig de versterkingsadviezen werkzaamheden laten uitvoeren dan wel tot sloop en nieuwbouw overgaan dat de financiële aanspraak voldoende is om na de uitvoering van de werkzaamheden te beschikken over ten minste dezelfde gebruiksfunctie, gebruiksmogelijkheden en woonoppervlakte als voor het optreden van de schade waarop het versterkingsadvies betrekking heeft.

Toelichting

Doordat er veel verschillende batches, groepen en pilots zijn, met ieder verschillende regels, is de ongelijkheid binnen gemeenschappen enorm. Met dit amendement beogen indieners dat bewoners, nadat hun huis weer veilig is gemaakt, terug hebben wat ze hadden voordat hun huizen kapot werden gemaakt.

Voor bewoners uit batch 1588 geldt dat zij subsidie hebben aangevraagd en gekregen, maar dat het bedrag is veelal onvoldoende gebleken voor sloop of nieuwbouw van de woning. Deze bewoners krijgen nu niet het aantal vierkante meters, maar kubieke meters terug. Doordat er nieuwe bouweisen over plafondhoogtes, krijgen ze een kleiner vloeroppervlak terug. Daardoor kan het bijvoorbeeld zijn dat een aangepaste fiets niet meer in een schuur past of dat mensen twee in plaats van drie slaapkamers krijgen.

Ook komt deze groep mensen niet in aanmerking voor subsidie voor verduurzaming van het huis.

Omdat deze batch speciaal in de wet wordt genoemd, wil indiener dit aanpassen, niet voortrekken.

In artikel 13bb, eerste lid, is opgenomen dat degene die een versterkingsadvies heeft, dat mag laten uitvoeren. Wanneer men de opname volgens de nieuwste inzichten wenst, is dit ook mogelijk.

Met het tweede lid bedoelt de indiener dat het uitgangspunt is, dat men terug krijgt wat men had.

Doordat er nu verschillende regels gelden, bijvoorbeeld dat de een wel zijn woning mag verduurzamen, de ander niet, kan leiden tot scheuren in dorpen. Mensen worden bewust tegen elkaar opgezet.

Het derde lid regelt aan welke voorwaarden de bekostiging moet voldoen. De indiener wil dat niet de Minister regels opstelt wat het mag kosten, maar dat de Minister zorgt dat het geregeld wordt en de kosten achteraf op de NAM verhaalt.

Bij batch 1588 worden mensen duidelijk achtergesteld, vandaar dat in dit amendement, artikel 15c, geregeld is dat die achterstand gelijk getrokken wordt.

Beckerman