Kamerstuk 35603-15

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 10 over een vergelijkbare zorgplicht voor de vergunninghouder van het Groningenveld als in de rest van Nederland

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 26 januari 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-15.html
ID: 35603-15
Origineel: 35603-10

Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 26 januari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en in de tekst wordt «Artikel 52g, derde lid,» vervangen door «Het derde lid».

2. Voor onderdeel 2 (nieuw) wordt een aanhef en een onderdeel ingevoegd, luidende:

Artikel 52g wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De houder van de winningsvergunning Groningenveld voert de door Onze Minister vastgestelde operationele strategie en indien die is opgelegd, een tijdelijke maatregel als bedoeld in artikel 52e, tweede lid, op zodanige wijze uit dat hij ten minste alle maatregelen neemt die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen dat als gevolg van de met gebruikmaking van de vergunning verrichte activiteiten:

    • a. nadelige gevolgen voor mens en milieu worden veroorzaakt,

    • b. schade door bodembeweging wordt veroorzaakt, of

    • c. de veiligheid wordt geschaad.

Toelichting

Aanvankelijk werden omwonenden van gaswinningslocaties in de wet beschermd met een zorgplicht voor de vergunninghouder. Sinds de invoering van de wet «minimalisering gaswinning Groningen» geldt er een verminderde zorgplicht.

De indiener van dit amendement wilt dat Groninger gedupeerden dezelfde rechten hebben als iedereen in Nederland.

Beckerman