Kamerstuk 35600-36

Motie van het lid Futselaar c.s. over 20 miljoen extra voor ontmoetingsruimten voor ouderen

Dossier: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)


100,0 %
0,0 %

PvdA

PVV

PvdD

FVD

Lid-van Kooten-Arissen

SP

GL

DENK

50PLUS

CU

CDA

SGP

Krol

D66

VVD


Nr. 36 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S.

Voorgesteld 10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat passende woningen voor ouderen een grote maatschappelijke opgave is;

constaterende dat volgens de commissie «Toekomst zorg thuiswonende ouders» tot 2030 70.000 extra geclusterde woningen gerealiseerd moeten worden;

constaterende dat het kabinet voor 2021 een bedrag van 20 miljoen beschikbaar heeft gesteld om de totstandkoming van ontmoetingsruimten in wooncomplexen voor ouderen te ondersteunen;

constaterende dat hiermee voorwaarden worden geschapen dat buurtbewoners en bewoners van een wooncomplex elkaar ontmoeten en dat hiermee een vorm van een zorgbuurthuis gerealiseerd wordt;

verzoekt de regering, om ervoor zorg te dragen dat ook in 2022 een bedrag van 20 miljoen beschikbaar gesteld wordt om de totstandkoming van ontmoetingsruimten in wooncomplexen te ondersteunen waardoor vormen van zorgbuurthuizen gerealiseerd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

Van Otterloo

Terpstra

De Groot