Kamerstuk 35529-22

Reactie op moties en toezeggingen inzake Machtigingswet Oprichting Invest International

Dossier: Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International)

Gepubliceerd: 29 januari 2021
Indiener(s): Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)
Onderwerpen: economie internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35529-22.html
ID: 35529-22

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2021

Op 14 december 2020 vond het Wetgevingsoverleg voor de oprichting van Invest International plaats. Tijdens het Wetgevingsoverleg heeft de Kamer een drietal moties aangenomen. Ook deed ik twee toezeggingen. Met deze brief reageer ik, mede namens de Minister van Financiën, op die moties en toezeggingen. Dat waren:

  • 1. Motie Amhaouch en Weverling, Kamerstuk 35 529, nr. 13;

  • 2. Motie Bouali en Weverling, Kamerstuk 35 529, nr. 15;

  • 3. Motie Van den Nieuwenhuijzen en Van der Lee, Kamerstuk 35 529, nr. 14;

  • 4. Toezegging 1: De Minister zal de aanvullende overeenkomst delen met de Kamer, waarin o.a. een «nee tenzij»-formulering wordt meegenomen, tijdig zodat de Kamer daarover nog met de Minister kan spreken voor vaststelling van de aanvullende overeenkomst; en,

  • 5. Toezegging 2: De Minister stuurt de Kamer op schrift een overzicht van de eindstructuur van Invest International.

1. Reactie van de regering op de motie Amhaouch en Weverling, Kamerstuk 35 529, nr. 13

Invest International in opbouw onderzoekt in de huidige opbouwfase al samen met de ROM’s hoe de samenwerking in de toekomst vormgegeven kan worden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de optimale wijze van begeleiding van ondernemers die internationaal willen ondernemen. Daarnaast wordt verkend of er gezamenlijk fondsen kunnen worden opgezet.

2. Reactie van de regering op de motie Bouali en Weverling, Kamerstuk 35 529, nr. 15;

De voorbereidingen die door Invest International worden getroffen geven invulling aan de motie: er zal een ambitieus IMVO-beleid worden toegepast dat rekening houdt met de omvang van IMVO-risico’s en tegelijkertijd recht doet aan de omvang van de transacties en de omvang van de onderneming. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitvoeringservaring op IMVO-terrein bij de regelingen van de RVO en FMO. Hierbij is ook sprake van proportionaliteit van de IMVO-toets.

3. Reactie van de regering op de motie Van den Nieuwenhuijzen en Van der Lee, Kamerstuk 35 529, nr. 14;

4. Reactie van de regering op de toezegging «De Minister zal de aanvullende overeenkomst delen met de Kamer, waarin o.a. een «nee tenzij»-formulering wordt meegenomen, tijdig zodat de Kamer daarover nog met de Minister kan spreken voor vaststelling van de aanvullende overeenkomst»

Om invulling te geven aan de motie Van den Nieuwenhuijzen en Van der Lee en de geciteerde toezegging is de tekst uit de Aanvullende Overeenkomst aangepast. De onderstaande tekst wordt toegevoegd aan de paragraaf «Klimaatbeleid» van de Aanvullende Overeenkomst1:

«Invest International brengt zijn gehele investeringsportefeuille in overeenstemming met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, waarbij de financiering van steenkolenprojecten en de exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas in het buitenland worden uitgesloten. Overige fossiel-gerelateerde investeringen worden niet gedaan behalve in uitzonderlijke gevallen. Invest International zal daarbij toetsen aan de volgende criteria:

  • er dient sprake te zijn van een significante bijdrage aan het oplossen van een energietekort of energietoegang in lage inkomenslanden met extreme energiearmoede en/of;

  • er dient sprake te zijn van een significante bijdrage aan een energietransitie-pad richting klimaatneutraal en/of;

  • er is geen haalbaar duurzaam alternatief en het betreffende land investeert in hernieuwbare energie.

Invest International zorgt ervoor dat investeringsbeslissingen het behalen van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs – behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen – niet in de weg staan en waar mogelijk bevorderen. Daarbij hanteert Invest International de meest effectieve en doelmatige standaarden en methodieken; één van de methodieken is een efficiënte CO2-prijs.

Invest International formuleert meetbare klimaatdoelstellingen – in lijn met de afspraak om de gehele investeringsportefeuille in overeenstemming te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs – en legt daar jaarlijks verantwoording over af.»

5. Reactie van de regering op de toezegging «De Minister stuurt de Kamer op schrift een overzicht van de eindstructuur van Invest International»

De eindstructuur van Invest International wordt verduidelijkt in onderstaand schema. In blokje 6 staat bij de «Dochter BV regelingen» welke regelingen daar worden ondergebracht: D2B, DRIVE, ORIO, DTIF en DGGF spoor 1.2

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag