48,0 %
52,0 %

PvdA

FvD

Groep Krol/vKA

SGP

CDA

Van Haga

CU

DENK

D66

SP

VVD

PvdD

PVV

GL

50PLUS


Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN ELLEMEET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 30 juni 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan hoofdstuk 4 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 4.2. Wijziging Zorgverzekeringswet

Artikel 33 van de Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het eerste lid vervalt onderdeel c, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door een punt.

B

Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Het Zorginstituut kent een zorgverzekeraar die daarom verzoekt naast de hem voor het catastrofejaar toegekende vereveningsbijdrage, een extra bijdrage toe voor de kosten van de op grond van de zorgverzekeringen verzekerde zorg of andere diensten ten gevolge van een catastrofe in het catastrofejaar en het daaropvolgende kalenderjaar, voor zover naar verwachting van het Zorginstituut, het eigen vermogen van die zorgverzekeraar zonder die extra bijdrage lager wordt dan het voor hem geldende solvabiliteitskapitaalvereiste.

Toelichting

Door de uitbraak van het coronavirus zijn de uitgaven voor ziekenhuizen en andere zorgaanbieders enorm toegenomen. Daarbij verwachten ziekenhuizen de komende jaren ook nog zo’n drie miljard extra kosten voor alle coronazorg. Deze kosten kunnen nog verder toenemen door een potentiële tweede golf van het Covid-19 virus. De rekening voor extra zorgkosten kan via zowel de zorgpremies als de inkomensafhankelijke bijdrage bij mensen terecht komen. Indieners zijn van mening dat we de kosten van de coronacrisis niet mogen neerleggen bij mensen via de zorgpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage, omdat de middeninkomens dan onevenredig hard worden getroffen.

De zorgverzekeraars kunnen de kosten van de coronacrisis op verschillende manieren opvangen. Allereerst hebben verzekeraars flinke reserves in kas. Zij kunnen de kosten van de coronacrisis hiermee voor een deel dekken en daarmee de stijging van de zorgpremie afremmen. Daarbij biedt de overheid een catastroferegeling aan waarmee zorgverzekeraars die buitensporige kosten maken door rampen (zoals een pandemie) een beroep kunnen doen op een extra bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. Een zorgverzekeraar kan een beroep doen op de regeling wanneer de meerkosten van de coronacrisis boven de 4 procent uitkomen van de vereveningsbijdrage (dit is de reguliere bijdrage van de overheid aan een zorgverzekeraar).

Met dit amendement wordt de catastroferegeling verruimd door de 4 procent eis te schrappen. Hier staat tegenover dat er eisen worden gesteld aan de inzet van reserves van zorgverzekeraars. In de huidige catastroferegeling worden geen eisen gesteld aan de reserves van zorgverzekeraars. Zij kunnen in theorie al hun meerkosten op de catastroferegeling verhalen, terwijl zij nog grote reserves op de bank hebben staan. Indieners zijn van mening dat zorgverzekeraars alleen in aanmerking mogen komen voor het fonds wanneer zij kunnen aantonen dat zij hun reserves maximaal hebben ingezet om de gemaakte kosten op te vangen, met andere woorden, wanneer zij aan de ondergrens zitten van hun solvabiliteit. Hier staat tegenover dat zij alle kosten die verder voortvloeien uit de coronacrisis kunnen verhalen op de catastroferegeling, waardoor deze niet langer via een stijging van de zorgpremie gecompenseerd moeten worden.

Westerveld Ellemeet