Kamerstuk 35405-2

Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Dossier: Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Gepubliceerd: 4 maart 2020
Indiener(s): Khadija Arib (PvdA)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn parlement
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35405-2.html
ID: 35405-2

Nr. 2 RAMING VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN

Raming van de uitgaven (bedragen x € 1.000)

artikelnummer + omschrijving

realisatie

begroting

Raming

mjc

mjc

mjc

mjc

 

2019

2020

20211

2022

2023

2024

2025

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees parlement

33.924

32.396

33.972

32.930

31.930

32.416

33.916

               

01. Schadeloosstelling, reiskosten en overige kosten

24.461

21.598

21.598

21.599

21.599

21.599

21.599

02. Pensioenen en wachtgelden

9.463

10.798

12.3742

11.331

10.331

10.817

12.3172

– pensioenen

6.376

           

– wachtgelden

3.087

           

03. Schadeloosstelling leden Europees parlement

45

0

0

0

0

0

0

               

Ontvangsten

29

86

86

86

86

86

86

               

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

125.724

135.029

128.562

120.671

120.328

119.805

122.805

               

01. Apparaatsuitgaven1

92.492

92.791

83.245

77.447

77.604

77.610

77.610

02. Kennis en onderzoek

543

2.323

2.323

2.323

2.323

2.323

2.323

03. Publicatie officiële documenten

1.042

1.859

1.859

1.859

1.859

1.859

1.859

04. Fractiekosten

29.292

35.495

38.6622

36.568

36.068

35.539

38.5392

05. Uitzending leden

322

448

448

448

448

448

448

06. Parlementaire enquetes

12

88

0

0

0

0

0

07. Bijdrage aan ProDemos

2.020

2.025

2.025

2.026

2.026

2.026

2.026

               

Ontvangsten

4.151

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

               

01. Omzet Restaurantbedrijf

1.511

1.106

1.106

1.106

1.106

1.106

1.106

02. Diverse ontvangsten

2.640

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

               

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.180

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

               

03. Interparlementaire betrekkingen

1.180

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

X Noot
1

Inclusief mutaties naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2020

X Noot
2

De hogere ramingen bij de artikelen 2.2 «pensioenen en wachtgelden» en 3.4 «fractiekosten» houden verband met de te verwachten gevolgen van de reguliere TK-verkiezingen in 2021.