Kamerstuk 35300-X-45

Nader gewijzigde motie van de leden Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken (t.v.v. 35300-X-44)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020


87,2 %
12,8 %

GL

vKA

SP

PVV

VVD

SGP

PvdD

50PLUS

PvdA

CDA

D66

FvD

CU

DENK

Van Haga


Nr. 45 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 44

Voorgesteld 12 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tolken die zich hebben ingezet voor de Nederlandse krijgsmacht een bijzondere positie hebben en daarom waardering en indien nodig bescherming verdienen;

constaterende dat personen die zich hebben ingezet voor internationale militaire missies in Afghanistan, met name tolken en bewakers, in de update van de EASO Country Guidance over Afghanistan worden aangemerkt als systematisch vervolgde groep en doelwit van de Taliban;

verzoekt de regering, het beschermingsbeleid voor tolken in lijn te brengen met de EASO Country Guidance over Afghanistan en hen als systematisch vervolgde groep aan te merken, en wanneer Defensie bij toekomstige militaire missies tolken behoeft, de voorkeur te geven aan het werken met tolken die een contract hebben met de Nederlandse Staat en daarin vast te leggen dat zij bescherming verdienen wanneer zij in direct en persoonlijk gevaar komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Voordewind

Bosman

Van Helvert

Diks

Karabulut

Kerstens