100,0 %
0,0 %

SP

PvdA

50PLUS

D66

Van Haga

PVV

GL

Groep Krol/vKA

FvD

VVD

CDA

PvdD

SGP

DENK

CU


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID WEVERLING C.S.

Ontvangen 20 april 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt na artikel 14a.14 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 14a.15

De voordracht voor een krachtens de artikelen 14a.1, 14a.4, 14a.10, 14a.11 of 14a.12 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd, tenzij binnen deze termijn door of namens een van de Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een van de Kamers de wens te kennen wordt gegeven het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet te regelen.

Toelichting

Dit amendement regelt een zware voorhang voor de algemene maatregelen voor bestuur waarmee nadere invulling wordt gegeven aan deze wet.

Weverling Verhoeven Bromet Futselaar Moorlag Stoffer