Gepubliceerd: 25 maart 2019
Indiener(s): Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: economie financiƫn ondernemen organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-7.html
ID: 35123-7
Origineel: 35123-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 maart 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In de begripsbepalingen «MKB-onderneming» en «MKB overstijgende middelgrote onderneming» vervalt «naar de tekst zoals deze bij die Aanbeveling is vastgesteld».

3. De aanduiding «h.» voor de begripsbepaling «voorziening» vervalt.

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Een wijziging van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-onderneming (PbEG 2003, L 124) gaat voor de toepassing van deze wet gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven.

B

Artikel 4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a, onder 1°, en onderdeel b, onder 1°, wordt telkens voor «maatschappelijke transitieopgaven» ingevoegd «Nederlandse».

2. In onderdeel f, wordt «samen werken» vervangen door «samenwerken».

C

In het opschrift van artikel 6 vervalt «en afstemming met EZK en BHOS».

D

In artikel 7, vierde lid, wordt «ingeval» vervangen door «in geval».

E

In artikel 8, tweede lid, wordt «een rechtspersoon als bedoeld artikel 2, derde lid» vervangen door «een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, derde lid».

F

In artikel 19, eerste lid, vervalt de punt na «de aandelen van Oost NL N.V. in Dutch Venture Initiative S.A. SICAR».

Toelichting

Met deze nota van wijziging worden enkele verbeteringen aangebracht in het wetsvoorstel.

In onderdeel A wordt de statische verwijzing naar de in het wetsvoorstel aangehaalde Aanbeveling van de Europese Commissie betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen vervangen door een dynamische verwijzing. Door middel van een dynamische verwijzing is, als het wetsvoorstel tot wet wordt verheven en in werking is getreden, geen wetswijziging nodig om bij een wijziging van die Aanbeveling de afbakening van de begrippen MKB-onderneming en MKB overstijgende middelgrote onderneming met die wijziging in overeenstemming te brengen. Bij nader inzien heeft dit de voorkeur boven een statische verwijzing, zeker nu een wijziging van de Aanbeveling op handen is. Met een dynamische verwijzing wordt bereikt dat in het wetsvoorstel consequent bij de Europese definitie van kmo-ondernemingen wordt aangesloten, ook als het bijvoorbeeld om verbeteringen in die Aanbeveling gaat over de wijze van berekening van omzet en werkenden in een onderneming. Mochten bepaalde wijzigingen in de Aanbeveling evenwel minder wenselijk blijken te zijn, dan kan de wet alsdan hierop worden aangepast.

Onderdeel B, subonderdeel 1, heeft betrekking op de taakomschrijving in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, en onderdeel b, onder 1°. Daarin is voor de taken met betrekking tot het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven geen koppeling gelegd met Nederland. Zoals in de nota naar aanleiding van het verslag, in antwoord op vragen van de leden van de VVD-fractie, is opgemerkt, kunnen die opgaven weliswaar wereldwijd gelden, maar ligt het wel in de rede te eisen dat er een verband is met een opgave waar Nederland zich mede voor inzet, bijvoorbeeld met betrekking tot CO2-reductie. Om die reden wordt nu toegevoegd dat de bijdrage betrekking moet hebben op de realisatie van Nederlandse maatschappelijke transitieopgaven. Die bijdrage aan de opgave in Nederland kan ook indirect zijn, zoals bij een project dat (primair) in het buitenland plaatsvindt, maar waarvan de knowhow in Nederland kan worden gebruikt of waarbij te verwachten is dat op termijn ook afzetmogelijkheden in Nederland ontstaan.

In de onderdelen B, subonderdeel 2, en D tot en met F gaat het om de verbetering van enkele kennelijke verschrijvingen in verscheidene artikelen. Onderdeel C betreft een aanpassing van het opschrift boven een artikel dat anders niet goed aansluit bij de inhoud daarvan.

De nota van wijziging wordt uitgebracht mede namens de Minister van Financiën.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes