Kamerstuk 35123-10

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee ter vervanging van nr. 8 over het cumulatief maken van de ondersteunings- en financieringscriteria

Dossier: Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Gepubliceerd: 16 april 2019
Indiener(s): Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: economie financiƫn ondernemen organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-10.html
ID: 35123-10
Origineel: 35123-8

Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 16 april 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 wordt in de begripsbepaling van «MKB overstijgende middelgrote onderneming» na «hierop betrekking hebbende bedrag ligt» ingevoegd «, doch niet hoger is dan 750 miljoen euro,».

II

Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Invest-NL heeft tot taak:

    • a. het direct of indirect ondersteunen van initiatieven, MKB-ondernemingen of MKB overstijgende middelgrote ondernemingen die een uitgewerkt voornemen hebben binnen enkele jaren groei te realiseren, indien daarmee een bijdrage geleverd kan worden aan het realiseren van Nederlandse maatschappelijke transitieopgaven en aan de Nederlandse economie, waaronder mede wordt begrepen de economie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

    • b. het direct of indirect voor eigen rekening en risico verstrekken van financiering aan MKB-ondernemingen of op groei gerichte MKB overstijgende middelgrote ondernemingen als bedoeld in onderdeel a, indien daarmee een bijdrage geleverd kan worden aan het realiseren van Nederlandse maatschappelijke transitieopgaven en aan de Nederlandse economie, waaronder mede wordt begrepen de economie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Toelichting

Het voorliggende wetsvoorstel heeft tot doel om bij te dragen aan «het financieren en realiseren van maatschappelijke transitieopgaven». Desalniettemin stelt artikel 4, eerste lid, onderdelen a en b, dat Invest-NL de taak heeft om initiatieven, MKB-ondernemingen of op groei gerichte MKB-overstijgende middelgrote ondernemingen met een jaaromzet of jaarlijkse balanstotaal van ten hoogste 750 miljoen euro te ondersteunen en financieren die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke transitieopgaven óf aan de Nederlandse economie. De indiener ziet de grote meerwaarde van een financieringsinstelling ten behoeve van het ondersteunen en financieren van maatschappelijke opgaven, waarmee tegelijkertijd ook een bijdrage wordt geleverd aan de Nederlandse economie. De succesvolle innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven zullen immers vrijwel per definitie ook economisch rendabel zijn of op korte termijn worden en daarmee bijdragen aan de welvaart. Daarom ziet de indiener graag dat Invest-NL initiatieven, MKB-ondernemingen of op groei gerichte MKB-overstijgende middelgrote ondernemingen met een jaaromzet of jaarlijkse balanstotaal van ten hoogste 750 miljoen euro ondersteunt en financiert die bijdragen aan de maatschappelijke transitieopgaven én aan de Nederlandse economie. De indiener voorziet dat bij de huidige formulering van artikel 4, eerste lid, onderdelen a en b, de kans erg groot is dat een substantieel deel van de Invest-NL middelen uitsluitend voor economische ontwikkeling gebruikt gaan worden en dus te weinig gericht worden op investeringen die bijdragen aan de maatschappelijke transitieopgaven. Juist omdat er in de markt en vanuit andere revolverende fondsen van lagere overheden al veel vormen van financiering beschikbaar zijn, draagt dit amendement bij aan de meest optimale benutting van het beperkte investeringskapitaal waarover Invest-NL de beschikking heeft.

Van der Lee