86,7 %
13,3 %

CDA

SP

PVV

DENK

GL

SGP

50PLUS

D66

CU

FvD

PvdA

VVD

PvdD


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Ontvangen 8 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 13ab, derde lid, onderdeel d, «7%» vervangen door «9%».

Toelichting

Voor toepassing van de zogenoemde Controlled Foreign Companies (CFC)-maatregel is op grond van het voorgestelde artikel 13ab, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 sprake van een gecontroleerd lichaam indien dat lichaam onder meer voldoet aan de voorwaarde dat het gevestigd is in een laagbelastende staat. Van een laagbelastende staat is sprake indien die staat lichamen niet of naar een tarief van minder dan 7% onderwerpt aan een belasting naar de winst of indien die staat is opgenomen op de zogenoemde EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Met dit amendement wordt voorgesteld om het hiervoor genoemde tarief van 7% te verhogen naar 9%.

Van Weyenberg Omtzigt Bruins Snels