Kamerstuk 35013-19

Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over verduurzaming van woningen en gebouwen versnellen

Dossier: Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik


85,3 %
14,7 %

DENK

SP

PVV

CU

CDA

PvdD

VVD

FVD

D66

50PLUS

PvdA

GL

SGP


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS

Voorgesteld 13 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en Bouwend Nederland blijkt dat de bouw vooral de focus heeft op prijsconcurrentie en dat innovaties uitblijven;

overwegende dat innovatie en industrialisatie onmisbaar zijn bij het beoogde en noodzakelijke tempo bij de verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving;

overwegende dat kostenbesparing en opschaling nodig zijn om duurzaam (ver)bouwen tot een succes te maken, waarbij industrialisatie en tempo van de opschaling een boost kunnen krijgen door de analogie te zoeken met opschaling van wind op zee;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om innovatie en industrialisatie aan de aanbodkant op te jagen, zodat verduurzaming van woningen en gebouwen kan worden opgeschaald en goedkoper kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Eijs