Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 februari 2022

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIIa

Indien het bij geleidende brief van 23 februari 2021 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (35 737) tot wet is of wordt verheven en die wet:

1. Eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt artikel I van deze wet als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel B vervallen de aanhef, onderdeel 1, en de aanduiding «2.» voor het tweede onderdeel.

b. In de aanhef (nieuw) van onderdeel B wordt «Na het vijfde lid wordt» vervangen door «In artikel 3 wordt, onder vernummering van het derde lid tot het vierde lid, na het tweede lid».

c. Het met onderdeel B voorgestelde zesde lid wordt vernummerd tot derde lid en in dat lid wordt «tot en met vijfde» vervangen door «en tweede».

d. Aan onderdeel Da wordt toegevoegd «, en wordt «artikel 3, derde lid» vervangen door «artikel 3, vierde lid»».

2. Later in werking treedt dan deze wet, wordt artikel I van die wet als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel B, onderdeel 2, wordt «het vijfde lid tot het tweede lid» vervangen door «het vijfde en zesde lid tot het tweede en derde lid».

b. Het met onderdeel B, onderdeel 3, voorgestelde derde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

c. In onderdeel C wordt «artikel 3, derde lid» vervangen door «artikel 3, vierde lid».

Toelichting

Deze nota van wijziging is technisch van aard en strekt ertoe de samenloop van onderhavig wetsvoorstel met het voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (35 737) te regelen.

Het voorgestelde artikel IIIa strekt ertoe mogelijk te maken dat de met beide wetsvoorstellen voorgestelde wijzigingen van de Wet afbreking zwangerschap, ook nog in de die wet doorgevoerd kunnen worden indien dat reeds gewijzigd is door het andere voorstel.

Onderdeel 1 bevat daartoe voorzieningen voor het geval het andere wetsvoorstel (35 737) eerder tot wet is of wordt verheven en in werking treedt dan het onderhavige. In dat geval zijn immers in artikel 3 van de Wet afbreking zwangerschap het huidige tweede tot en met vierde lid vervallen, is het huidige vijfde lid vernummerd tot tweede lid, en is er een nieuw derde lid toegevoegd. Als gevolg daarvan is de met onderhavig wetsvoorstel voorgestelde wijziging van het tweede lid achterhaald en dient het met onderhavig voorstel voorgestelde zesde lid niet langer na het vijfde, maar na het tweede lid ingevoegd te worden, onder vernummering van het nieuwe derde lid tot vierde lid. In artikel 11 van de Wet afbreking zwangerschap moet tot slot de verwijzing naar artikel 3 overeenkomstig de aldus gewijzigde nummering van artikelleden aangepast worden.

Onderdeel 2 bevat voorzieningen voor het geval onderhavig wetsvoorstel eerder tot wet is of wordt verheven en in werking treedt dan het andere wetsvoorstel (35 737). In dat geval bestaat artikel 3 van de Wet afbreking zwangerschap immers niet langer uit vijf, maar uit zes leden. Als gevolg daarvan moet derhalve het nieuwe zesde lid meegenomen worden in de met wetsvoorstel 35 737 voorgestelde vernummering, en dient het met dat wetsvoorstel aan artikel 3 toe te voegen derde lid vernummerd te worden tot vierde lid. In artikel 11 van de Wet afbreking zwangerschap moet tot slot de verwijzing naar artikel 3 overeenkomstig de aldus gewijzigde nummering van artikelleden aangepast worden.

Ellemeet Ploumen Paternotte Tellegen