Kamerstuk 34661-9

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister

Dossier: Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)


Nr. 9 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de Leden

Den Haag, 24 januari 2019

Het Presidium legt hierbij conform artikel 30, tweede lid, van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Financiën bij brief van 2 januari 2019 om advies te vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (Kamerstuk 34 661).

Het Presidium stelt u voor om in te stemmen met deze adviesaanvraag en deze door te geleiden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, K. Arib

Bijlage Brief van de vaste commissie voor Financiën

Aan het Presidium

Den Haag, 2 januari 2019

Namens de leden van de vaste commissie voor Financiën verzoek ik u aan de Kamer voor te stellen om aan de Autoriteit Persoonsgegevens advies te vragen over het wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (Kamerstuk 34 661). In de bijlage treft u een nadere toelichting aan.

Ik verzoek u te bevorderen dat de Kamer hierover zo spoedig mogelijk een beslissing neemt.

De voorzitter van de commissie, Anne Mulder

De griffier van de commissie, Weeber

Bijlage Nadere toelichting adviesaanvraag

De initiatiefnemers van de Wet Centraal Aandeelhoudersregister (Kamerstuk 34 661) – de leden Nijboer (PvdA) en Alkaya (SP) – willen advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over dit wetsvoorstel. De Autoriteit Persoonsgegevens is een extern adviescollege zoals bedoeld in artikel 17 van de Kaderwet adviescolleges.

Het wetsvoorstel beoogt de instelling van een centraal aandeelhoudersregister, waarin persoonsgegevens zullen worden opgenomen. De Autoriteit Persoonsgegevens is derhalve een relevante partij om een adviesaanvraag aan te richten in het kader van dit wetsvoorstel.

Daarnaast bevat artikel 36, lid 4, van de Algemene verordening gegevensbescherming de wettelijke grondslag dat de Autoriteit Persoonsgegevens geraadpleegd wordt bij nieuwe wetgeving die geheel of voor een belangrijk deel gaat over de verwerking van persoonsgegevens.