Kamerstuk 34588-47

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 24 over nadere invulling van "geautomatiseerde werken" bij amvb

Dossier: Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)


Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 241

Ontvangen 8 februari 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 45 worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 13. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke werken worden aangemerkt als geautomatiseerde werken in de zin van deze wet.

  • 14. De voordracht voor een krachtens het vorige lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat bij algemene maatregel van bestuur de werken worden vastgesteld die onder het begrip «geautomatiseerde werken» vallen. Deze algemene maatregel van bestuur dient voor vaststelling te worden voorgehangen bij het parlement.

Hiermee beogen de indieners helderheid te verschaffen over welke apparaten op grond van deze bevoegdheid door de diensten mogen worden binnengedrongen. De indieners achten dit wenselijk voor de rechtszekerheid en ter voorkoming dat de diensten onbedoeld toegang wordt gegeven tot reeds nog niet uitgevonden apparaten zonder dat de wenselijkheid hiervan door regering en parlement is beoordeeld. Door dit per algemene maatregel van bestuur te regelen wordt voorkomen dat in de toekomst opnieuw een wetswijziging nodig zal zijn indien de gegeven definitie door technologische ontwikkelingen wordt achterhaald.

Voortman Van Raak Verhoeven