Kamerstuk 34550-VII-36

Gewijzigde motie van de leden De Caluwé en Koser Kaya over creatieve ICT-vernieuwers bij de overheid (t.v.v. 34550-VII, nr. 19)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 6 december 2016
Indiener(s): Fatma Koşer Kaya (D66), Ingrid de Caluwé (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-36.html
ID: 34550-VII-36
Origineel: 34550-VII-19
Wijzigingen: 34550-VII-37

Nr. 36 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DE CALUWÉ EN KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 19

Voorgesteld 6 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de transitie naar een digitale overheid traag verloopt;

overwegende dat bij digitaliseringsprojecten vaak wordt teruggegrepen op zogenaamde bewezen technologie, die al bij implementatie verouderd lijkt;

overwegende dat een adequate digitaliseringsagenda vraagt om innovatieve en baanbrekende maatregelen op het gebied van ICT en gerelateerde werkprocessen;

verzoekt de regering:

  • een kleine groep creatieve vernieuwers op ICT-gebied te betrekken bij het traject digitale overheid, al dan niet in een wisselende bezetting;

  • hiervoor experts van buiten de overheid in te schakelen en deze gevraagd en ongevraagd voorstellen te laten doen voor innovatieve digitale producten;

  • deze eenheid uit het bestaande ICT-budget te financieren,

en gaat tot de orde van de dag.

De Caluwé

Koşer Kaya