Gepubliceerd: 9 juni 2016
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34333-10.html
ID: 34333-10
Origineel: 34333-2

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 juni 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel II, onderdeel A, wordt het aan artikel 1 toe te voegen onderdeel w verletterd tot onderdeel v.

B

In artikel II, onderdeel D, wordt in artikel 31a, eerste lid, «haar taken, genoemd in artikel 16, onder k,» vervangen door: haar taak, bedoeld in artikel 16, onder k,.

C

In artikel II, onderdeel J, wordt in artikel 78b wordt «bij of krachtens,» vervangen door: bij of krachtens artikel 123 van de Zorgverzekeringswet alsmede,.

D

Artikel II, onderdeel L, vervalt.

E

Na artikel IV worden de volgende artikelen ingevoegd:

ARTIKEL IVa

1. Indien artikel I, onderdeel A, van de wet van 30 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken (Stb. 2016, 143) eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel B, van deze wet, komt artikel I, onderdeel B, van deze wet als volgt te luiden:

B

In artikel 39, derde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel h door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. de vergoedingen, bedoeld in artikel 123, vijfde lid, voor zover het zorg en andere diensten uit hoofde van deze wet betreft.

2. Indien artikel I, onderdeel A, van de wet van 30 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken (Stb. 2016, 143) later in werking treedt dan artikel I, onderdeel B, van deze wet, komt artikel I, onderdeel A, van die wet als volgt te luiden:

A

In artikel 39, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. bijdragen als bedoeld in de artikelen 70a en 70b.

ARTIKEL IVb

1. Indien de wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (Stb. 2016, 173) eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel C, van deze wet, komt artikel I, onderdeel C, van deze wet als volgt te luiden:

C

Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. De personen, bedoeld in het eerste, zeventiende en achttiende lid, zijn een bij ministeriële regeling te bepalen bijdrage verschuldigd.

2. Onder vernummering van het derde tot en met vijftiende lid tot zesde tot en met achttiende lid, worden drie leden ingevoegd, luidende:

3. Bij de vaststelling van de bijdrage, bedoeld in het tweede lid, wordt rekening gehouden met een bij ministeriële regeling te bepalen verhouding tussen de gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon in het woonland van de rechthebbende ten laste van de sociale zorgverzekeringen in dat land en de gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon in Nederland uit hoofde van deze wet en de Wet langdurige zorg.

4. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald:

a. over welk jaar het inkomen bij wijze van grondslag voor de bijdrage, bedoeld in het tweede lid, wordt berekend en onder welke omstandigheden van dat jaar kan worden afgeweken;

b. welk deel van de bijdrage, bedoeld in het tweede lid, voor de toepassing van de Wet op de zorgtoeslag als premie voor een zorgverzekering wordt beschouwd.

5. De bijdrage van een persoon, bedoeld in het eerste lid, van 18 jaar of ouder die ingevolge de verordening, de overeenkomst of het verdrag, bedoeld in het eerste lid, als gezinslid wordt aangemerkt is verschuldigd door degene van wie het recht op zorg van dat gezinslid ingevolge die verordening, die overeenkomst of dat verdrag is afgeleid.

3. Het negende lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. «veertiende en vijftiende lid» wordt vervangen door: zeventiende en achttiende lid;

b. «tweede en derde lid» wordt vervangen door: tweede en zesde lid.

4. Het twaalfde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdelen a en b wordt «vierde lid» steeds vervangen door: negende lid;

b. onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. kan, voor gevallen waarin een persoon als bedoeld in het eerste lid van meer dan één orgaan pensioen of rente ontvangt, worden bepaald dat het CAK één orgaan aanwijst dat de bijdrage van die persoon en de bijdragen van de gezinsleden van die persoon inhoudt op door dat orgaan aan die persoon verschuldigde pensioen of rente, of indien het in te houden bedrag groter is dan dat pensioen of die rente, twee of meer organen aanwijst die elk een deel van dat bedrag inhouden. Daarbij kan worden bepaald dat een deel van het pensioen of de rente wordt vrijgesteld van inhouding door het aangewezen orgaan.

5. Het vijftiende lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. «tweede of derde lid» wordt vervangen door: tweede of zesde lid;

b. «elfde lid» wordt vervangen door veertiende lid.

6. In het zestiende lid (nieuw) wordt «elfde lid» vervangen door: veertiende lid.

2. Indien de wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (Stb. 2016, 173) later in werking treedt dan artikel I, onderdeel C, van deze wet, komt artikel I, onderdeel P, van die wet als volgt te luiden:

P

Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:

1. In dat artikel wordt «het Zorginstituut» telkens vervangen door «het CAK» en wordt «Het Zorginstituut» telkens vervangen door: Het CAK.

2. In het tweede lid wordt «in het eerste, vijftiende en zestiende lid» vervangen door: in het eerste, zeventiende en achttiende lid.

3. In het zevende lid wordt «uit het eerste, vijftiende en zestiende lid» vervangen door: uit het eerste, zeventiende en achttiende lid.

4. In het achtste lid, wordt «dat instituut» vervangen door: het CAK.

5. Onder vernummering van het tiende tot en met zestiende lid tot twaalfde tot en met achttiende lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

10. Het CAK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de personen, bedoeld in eerste, zeventiende en achttiende lid, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit artikel.

11. Het CAK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor de verwerking, bedoeld in het tiende lid.

6. In het vijftiende lid (nieuw) wordt «in het twaalfde lid» vervangen door: in het veertiende lid.

7. In het zestiende lid (nieuw) wordt «in het twaalfde lid» vervangen door: in het veertiende lid.

3. Indien de wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (Stb. 2016, 173) eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel E, van deze wet, wordt in artikel I, onderdeel E, van deze wet in de tekst van artikel 123, derde, vierde en vijfde lid, «Zorginstituut» telkens vervangen door: CAK.

4. Indien de wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (Stb. 2016, 173) later in werking treedt dan artikel I, onderdeel E, van deze wet, wordt aan artikel I van die wet een onderdeel toegevoegd, luidende:

X

In artikel 123, derde, vierde en vijfde lid, wordt «Zorginstituut» telkens vervangen door: CAK.

ARTIKEL IVc

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg; 33 168), tot wet is of wordt verheven en artikel IV van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel II van deze wet, komt artikel II, onderdelen J en K, van deze wet als volgt te luiden:

J

Na artikel 78b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 78c

De zorgautoriteit kan uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder k, een aanwijzing geven aan een orgaan van de woonplaats of een orgaan van de verblijfplaats, die niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens, voor zover het zorg betreft, de socialezekerheidsverordening, de toepassingsverordening of de verdragen inzake sociale zekerheid waarbij Nederland partij is.

K

In artikel 79, eerste lid, wordt «78b» vervangen door: 78c.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg; 33 168), tot wet is of wordt verheven, en artikel IV van die wet later in werking treedt dan artikel II van deze wet, komt artikel IV, onderdelen C en D, van die wet als volgt te luiden:

C

Na artikel 78b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 78c

1. De zorgautoriteit kan uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder h, een aanwijzing geven aan een zorgaanbieder, erop gericht dat aan de in dat onderdeel bedoelde artikelen van de Wet toelating zorginstellingen wordt voldaan.

2. In geval van nietigheid als bedoeld in artikel 16h, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen is, tenzij sprake is van een bekrachtiging als bedoeld in dat artikellid, de zorgautoriteit bevoegd de zorgaanbieder een aanwijzing te geven, inhoudende dat hij de uitgekeerde winst van degenen, bedoeld in het tweede lid van dat artikel, als onverschuldigd betaald terugvordert.

D

In artikel 79, eerste lid, wordt «als bedoeld in de artikelen 76 tot en met 78b» vervangen door: als bedoeld in de artikelen 76 tot en met 78c.

Toelichting

Deze nota van wijziging is wetgevingstechnisch van aard.

Het bevat de correctie van een tikfout (onderdeel A) en een verwijzing (onderdeel B). Tevens is een ommissie hersteld (onderdeel C). In de bepaling over de handhaving door de Nederlandse Zorgautoriteit ontbrak de verwijzing naar artikel 123 van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Verder is een overbodige bepaling geschrapt (onderdeel D). De mogelijkheid van het opleggen van een last onder bestuursdwang dan wel het opleggen van een last onder dwangsom staat immers al in artikel 82 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dat artikel verwijst naar artikel 79, tweede lid, van de Wmg dat op grond van het onderhavige wetsvoorstel ook betrekking heeft op het niet (tijdig) voldoen aan een door de Nederlandse Zorgautoriteit ingevolge artikel 78b van die wet gegeven aanwijzing. Het invoegen van artikel 81b Wmg is derhalve niet nodig.

Tot slot zijn enkele zogenoemde samenloopbepalingen opgenomen (onderdeel E). Met de samenloopbepalingen worden op elkaar afgestemd de wijzigingen van een aantal artikelen van de Zvw en de Wmg als gevolg van enkele wetten of wetsvoorstellen. Deze afstemming heeft geen inhoudelijk karakter, maar behelst slechts een correcte nummering van en verwijzing naar artikelen alsmede de vermelding van het CAK in plaats van het Zorginstituut. Ten behoeve van de leesbaarheid is de correcte nummering en vermelding opgenomen in de – voor het overige ongewijzigde – integrale tekst van de desbetreffende bepalingen van de wetsvoorstellen. In het verlengde van de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut naar het CAK worden ook de nieuwe taken in artikel 123 Zvw zijn toebedeeld aan het Zorginstituut, overgenomen door het CAK.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers