Kamerstuk 33990-65

Indiening initiële rapportage VN Verdrag Handicap bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Gepubliceerd: 13 juli 2018
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33990-65.html
ID: 33990-65

Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2018

Hierbij ontvangt u de initiële rapportage van Nederland over de implementatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (het Verdrag1). Op grond van artikel 35 lid 1 van het Verdrag dient Nederland uiterlijk binnen twee jaar nadat het Verdrag in werking is getreden, een uitgebreid rapport in te dienen bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap (het Comité) in Genève. Daarna brengen de Staten die Partij zijn ten minste eenmaal per vier jaar een vervolgrapport uit.

De rapportage betreft (wettelijke) maatregelen die voor de ratificatie genomen zijn om de verplichtingen uit hoofde van het Verdrag na te komen, evenals de vooruitgang die is geboekt sinds de inwerkingtreding van het Verdrag.

De rapportage is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – als coördinerend ministerie voor de implementatie van het Verdrag – opgesteld in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en tevens met de partijen die op bestuurlijk en uitvoeringsniveau partners zijn bij de implementatie van het Verdrag, te weten VNO-NCW, MKB Nederland, de VNG en de Alliantie. Een concept van de rapportage is tijdens een consultatiebijeenkomst voorgelegd aan een aantal belangenorganisaties. Het samenvattend verslag hiervan is als bijlage aan de rapportage toegevoegd2.

Het College voor de Rechten van de Mens zal eind dit jaar als onafhankelijke toezichthouder op de uitvoering van het Verdrag een separaat rapport indienen bij het Comité. In 2019 zal de Coalitie voor Inclusie een schaduwrapportage insturen. De Coalitie bestaat uit lokale netwerken van ervaringsdeskundigen en is lid van de Alliantie.

Naar verwachting zal er niet eerder dan in 2019/2020 bij het Comité een schriftelijke ronde en mondelinge behandeling volgen.

Mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge