Kamerstuk 33990-50

Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over aandacht voor het belang van assistentiehonden

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


89,9 %
10,1 %

PvdD

Houwers

GrKÖ

CDA

VVD

CU

Klein

SGP

SP

PVV

GL

50PLUS

GrBvK

Van Vliet

PvdA

D66


Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een bewustwordingscampagne gemaakt zal worden die zich richt op een inclusieve samenleving;

van mening dat mensen die wegens een beperking, aandoening of chronische ziekte hindernissen tegenkomen in het dagelijks leven, zinvolle kennis en ervaring kunnen inbrengen in de vormgeving van deze campagne;

verzoekt de regering, de publiekscampagne op te zetten in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen;

verzoekt de regering tevens, in de campagne aandacht te besteden aan het belang van assistentiehonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Otwin van Dijk