Kamerstuk 33990-48

Motie van de leden Voortman en Keijzer over borgen van de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij het rijksbeleid

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


71,1 %
28,9 %

GL

GrKÖ

PvdD

Van Vliet

SP

50PLUS

CDA

CU

Houwers

PVV

SGP

Klein

D66

GrBvK

PvdA

VVD


Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN KEIJZER

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat gestreefd moet worden naar een inclusieve samenleving;

van mening dat beleid niet voor maar met mensen met een beperking gemaakt zou moeten worden en dat voor het wegnemen van belemmeringen de ervaringen van mensen met een beperking onmisbaar zijn;

verzoekt de regering, de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij rijksbeleid te borgen, te beginnen bij de implementatie van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een chronische ziekte of handicap, en de Kamer te informeren over de maatregelen die hiertoe genomen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Keijzer