Kamerstuk 33990-42

Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over de positie van mensen met een handicap in Caribisch Nederland

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


71,1 %
28,9 %

SP

GrBvK

CU

PVV

Houwers

D66

PvdA

Van Vliet

GrKÖ

VVD

Klein

CDA

GL

PvdD

SGP

50PLUS


Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap vooralsnog niet voor het Caribische deel van Nederland zal gelden;

overwegende dat de rechten van mensen met een beperking in Caribisch Nederland niet anders zijn dan de rechten van mensen met een beperking in het Europese deel van Nederland;

verzoekt de regering, op basis van de uitkomsten van de inventarisatie een plan van aanpak op te stellen voor Caribisch Nederland om de positie van mensen met een beperking te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Bergkamp