Kamerstuk 33990-41

Motie van het lid Keijzer over opnemen van de fysieke toegankelijkheid als aandachtspunt bij bouwplannen

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Gepubliceerd: 14 januari 2016
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33990-41.html
ID: 33990-41

71,8 %
28,2 %

CU

PVV

VVD

GrKÖ

Van Vliet

Houwers

50PLUS

GrBvK

PvdD

Klein

SP

GL

PvdA

SGP

CDA

D66


Nr. 41 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in veel gemeenten vrijwillige adviescommissies (VAC's) actief zijn om bouwplannen in gemeenten te beoordelen;

overwegende dat hierbij niet expliciet als aandachtspunt is opgenomen of een bouwplan voldoet aan fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking;

van mening dat het opnemen van dit aandachtspunt kan leiden tot een betere toegankelijkheid van gebouwen en levensloopbestendig bouwen;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de landelijke koepel van de VAC's en de VNG zodat dit aandachtspunt wordt opgenomen, en de Tweede Kamer hierover voor het zomerreces 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer