Kamerstuk 33990-27

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van de Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Gepubliceerd: 10 december 2015
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33990-27.html
ID: 33990-27
Origineel: 33990-21
Wijzigingen: 33990-29

Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 10 december 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II worden vier artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

In artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet wordt «en kan voor bij die maatregel aan te wijzen vormen van zorg of overige diensten worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde komt» vervangen door: en wordt bepaald dat, indien de verzekerde op grond van deze wet langer dan een jaar gebruik maakt van zorg met verblijf, het recht op deze zorg slechts tot gelding kan worden gebracht indien de verzekerde de kosten daarvan gedeeltelijk draagt. De eigen bijdrage kan mede afhankelijk worden gesteld van het inkomen en vermogen van de verzekerde en diens echtgenoot.

ARTIKEL IIB

De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3.2.5, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat, indien de verzekerde op grond van deze wet langer dan een jaar gebruik maakt van zorg met verblijf, het recht op deze zorg slechts tot gelding kan worden gebracht indien de verzekerde de kosten daarvan gedeeltelijk draagt. De eigen bijdrage kan mede afhankelijk worden gesteld van het inkomen en vermogen van de verzekerde en diens echtgenoot.

B

In artikel 6.1.2 vervalt onderdeel b, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.

C

In artikel 9.1.2, eerste lid, onderdeel h, wordt «onder c» vervangen door: onder b.

ARTIKEL IIC

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 2.1.4 en 2.1.5 vervallen.

B

In artikel 2.3.2, vierde lid, vervalt onderdeel g onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel f door een punt.

C

In artikel 5.1.1, eerste lid, vervalt «5.2.3,» en: 2.1.4, 2.1.5,.

D

In artikel 5.1.2, eerste en tweede lid, vervalt telkens onderdeel b onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.

E

Artikel 5.1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Het CAK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de client, zijn echtgenoot, inwonende minderjarige kinderen en zijn ouders.

2. In het tweede lid vervalt: respectievelijk de andere instantie.

F

Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt: , 5.2.3.

2. Het tweede lid, onderdeel b, vervalt onder verlettering van de onderdelen c en d tot de onderdelen b en c.

F

Artikel 5.2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a vervalt: 2.1.4, 2.1.5,.

2. Onderdeel b vervalt onder verlettering van de onderdelen c en d tot de onderdelen b en c.

G

Artikel 5.2.3 vervalt.

H

Artikel 5.2.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt onder vernummering van het tweede en derde lid tot eerste en tweede lid.

2. In het eerste lid (nieuw) en het tweede lid (nieuw) vervalt telkens: 2.1.4, 2.1.5,.

I

In artikel 5.2.9, eerste lid, vervalt: , een andere instantie als bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid.

J

In de artikelen 5.3.2, eerste lid, 5.3.3, eerste en derde lid, 5.3.4, eerste lid, en 5.3.5, eerste lid, vervalt telkens: en een andere instantie als bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid.

K

In artikel 8.3, zesde lid, wordt «De artikelen 2.1.4, zesde lid, en 2.3.8 zijn van overeenkomstige toepassing» vervangen door: Artikel 2.3.8 is van overeenkomstige toepassing.

L

In artikel 8.7, eerste lid, vervalt: , 2.1.4, 2.1.5.

ARTIKEL IID

In artikel 16, onderdeel f, en 78, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg vervalt: en artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Toelichting

Het zorgstelsel dient voor iedere Nederlander toegankelijk te zijn. Eigen bijdragen mogen geen financiële drempels opwerpen die leiden tot zorgmijding. Dit amendement regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van de Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf. De indiener vindt het gebruikelijk dat mensen een gepaste eigen bijdrage betalen indien zij langer dan een jaar verblijven in een instelling, aangezien er in deze situatie vaker sprake is van een permanente situatie en er levensonderhoudskosten zijn die ook gebruikelijk zijn in de thuissituatie. De financiële dekking van dit amendement wordt gevonden door de derving van de inkomsten uit de eigen bijdragen op te vangen via aanpassing van de ziektekostenpremies en/of uit de algemene middelen.

Van Gerven