Kamerstuk 33990-21

Amendement van het lid Van Gerven dat regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van de Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN

Ontvangen 9 december 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

In artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet wordt «en kan voor bij die maatregel aan te wijzen vormen van zorg of overige diensten worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde komt» vervangen door: en wordt bepaald dat, indien de verzekerde op grond van deze wet langer dan een jaar gebruik maakt van zorg met verblijf, het recht op deze zorg slechts tot gelding kan worden gebracht indien de verzekerde de kosten daarvan gedeeltelijk draagt. De eigen bijdrage kan mede afhankelijk worden gesteld van het inkomen en vermogen van de verzekerde en diens echtgenoot.

ARTIKEL IIB

Artikel 3.2.5, eerste lid, van de Wet langdurige zorg komt te luiden:

  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat, indien de verzekerde op grond van deze wet langer dan een jaar gebruik maakt van zorg met verblijf, het recht op deze zorg slechts tot gelding kan worden gebracht indien de verzekerde de kosten daarvan gedeeltelijk draagt. De eigen bijdrage kan mede afhankelijk worden gesteld van het inkomen en vermogen van de verzekerde en diens echtgenoot.

ARTIKEL IIC

Artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 vervalt.

Toelichting

Het zorgstelsel dient voor iedere Nederlander toegankelijk te zijn. Eigen bijdragen mogen geen financiële drempels opwerpen die leiden tot zorgmijding. Dit amendement regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van de Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf. De indiener vindt het gebruikelijk dat mensen een gepaste eigen bijdrage betalen indien zij langer dan een jaar verblijven in een instelling, aangezien er in deze situatie vaker sprake is van een permanente situatie en er levensonderhoudskosten zijn die ook gebruikelijk zijn in de thuissituatie. De financiële dekking van dit amendement wordt gevonden door de derving van de inkomsten uit de eigen bijdragen op te vangen via aanpassing van de ziektekostenpremies en/of uit de algemene middelen.

Van Gerven