Gepubliceerd: 18 september 2015
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33980-9.html
ID: 33980-9
Origineel: 33980-2

Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 21 september 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel A, onder 4, onderdeel s, onder 1°, wordt «voor de toepassing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: voor de toepassing van de Wet langdurige zorg.

B

In artikel I, onderdeel A, onder 4, onderdeel t, wordt «het in artikel 9a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten bedoelde besluit» vervangen door: het indicatiebesluit, bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg.

C

In artikel I, onderdeel A, onder 4, onderdeel w, wordt «voor de toepassing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: voor de toepassing van de Wet langdurige zorg.

D

In artikel I, onderdeel D, wordt «bijzondere opsporingsdiensten» vervangen door: een bijzondere opsporingsdienst.

E

In artikel I vervallen de onderdelen H tot en met J.

F

In artikel I, onderdeel L, onder 1, onderdeel c, wordt «de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: de Wet langdurige zorg.

G

In artikel I, onderdeel N, onder 4, wordt «artikel 53 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: artikel 9.1.2 van de Wet langdurige zorg.

H

Artikel I, onderdeel R, komt te luiden:

R

Artikel 58, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

a. artikel 35 geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is ten aanzien van een of meer bij het experiment betrokken prestaties of de tarieven voor die prestaties;.

2. Onderdeel b vervalt.

3. Onderdeel c wordt geletterd b.

I

Artikel I onder U, wordt als volgt gewijzigd

1. In onderdeel 1, wordt «het cijfer «1.»»»vervangen door: de aanduiding «1.».

2. In onderdeel 2, wordt de zinsnede «een lid ingevoegd,» vervangen door: een lid toegevoegd,.

J

Artikel I, onderdeel V, onder 1, komt te luiden:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De zinsnede «de FIOD-ECD» wordt vervangen door: een bijzondere opsporingsdienst.

b. De zinsnede «de artikelen 35, 36 en 38»wordt vervangen door: het bepaalde bij of krachtens de artikelen 16, aanhef en onderdelen b tot en met d, 35, 36 tot en met 38 en 68a tot en met 68d van deze wet, de artikelen 87 tot en met 87c van de Zorgverzekeringswet en de artikelen 9.1.2 tot en met 9.1.2c van de Wet langdurige zorg.

K

Artikel I, onderdeel W, onder 5 komt te luiden:

5. Na het derde lid wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende

4. Voor zover noodzakelijk voor de formele en materiële controle ter uitvoering van de ziektekostenverzekering behoren in ieder geval tot de gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid:

a. de beschrijving van de prestatie zoals die krachtens deze wet voor een zorgaanbieder is vastgesteld;

b. de beschrijving van de prestatie zoals die tussen de verzekerde en de zorgaanbieder is overeengekomen indien voor die zorgaanbieder indien niet een prestatiebeschrijving krachtens deze wet behoeft te worden vastgesteld, en

c. diagnose-informatie, of indien deze informatie geen onderdeel uitmaakt van de beschrijving van de prestatie, andere informatie die tot een diagnose kan leiden.

L

In artikel I, onderdeel X, komt de tekst van artikel 68d, tweede lid, te luiden:

2. Met betrekking tot de verwerking van gegevens bedoeld in artikel 68a, eerste en tweede lid, wordt het volgende in acht genomen:

a. de ziektekostenverzekeraar verricht materiële controle op de wijze zoals bij of krachtens deze wet is bepaald;

b. de zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan de overeenkomstig bij of krachtens deze wet uitgevoerde materiële controle;

c. de ziektekostenverzekeraar verricht fraudeonderzoek op de wijze zoals bij of krachtens deze wet is bepaald;

d. de zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan het overeenkomstig bij of krachtens deze wet uitgevoerd fraudeonderzoek;

e. verwerking van persoonsgegevens van verzekerden bij de uitvoering van detailcontrole door de ziektekostenverzekeraar, geschiedt onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur in opdracht van de ziektekostenverzekeraar en deze is op voorafgaand verzoek van de zorgaanbieder aanwezig bij dit deel van de controle;

f. de ziektekostenverzekeraar verwerkt bij de detailcontrole niet meer gegevens dan gelet op het onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval noodzakelijk is;

g. de ziektekostenverzekeraar verwerkt de persoonsgegevens slechts verder voor de uitvoering van deze wet, de zorgverzekering, de Zorgverzekeringswet en de vrijwillige of aanvullende ziektekostenverzekering indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de doelen omschreven bij of krachtens de wet;

h. de ziektekostenverzekeraar bewaart na detailcontroles de daarbij verwerkte persoonsgegevens van verzekerden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.

M

Artikel I, onderdeel Y, onder 1, komt te luiden:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «het Zorginstituut,» ingevoegd: het CAK en het CIZ, genoemd in artikel 7.1.1 van de Wet langdurige zorg.

N

In artikel I, onderdeel Z, wordt «bijzondere opsporingsdiensten» vervangen door: een bijzondere opsporingsdienst.

O

Er wordt in artikel I na onderdeel II van dat artikel een onderdeel ingevoegd, luidende:

IIa

In artikel 84 wordt de zinsnede «een AWBZ-verzekeraar, het CAK of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 40 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: een Wlz-uitvoerder of het CAK.

P

In artikel I, onderdeel KK, wordt «en 73a, aanhef en onder 1» vervangen door: of 73a, aanhef en onder 1.

Q

In artikel I, onderdeel MM, wordt de zinsnede «artikel 53 tot en met 53c van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervangen door: de artikelen 9.1.2 tot en met 9.1.2c van de Wet langdurige zorg.

R

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

a. Er wordt voor onderdeel A ingevoegd:

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

0A

In artikel 39, tweede lid, onderdeel k, wordt de zinsnede «van artikel 81, eerste lid, onder c, van die wet» vervangen door: van artikel 79, derde lid, van die wet.

b. De aanhef van onderdeel A komt te luiden: Artikel 87 wordt als volgt gewijzigd:.

c. Onderdeel A, onder 4, komt te luiden:

4. Na het vijfde lid wordt een nieuw zesde lid ingevoegd, luidende:

6. Voor zover noodzakelijk voor de formele en materiële controle als bedoeld in artikel 1, onderdeel s onderscheidenlijk t, van de Wet marktordening gezondheidszorg ter uitvoering van de zorgverzekering behoren in ieder geval tot de gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid:

a. de beschrijving van de prestatie zoals die krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg voor een zorgaanbieder is vastgesteld;

b. de beschrijving van de prestatie zoals die tussen de verzekerde en de zorgaanbieder is overeengekomen indien voor die zorgaanbieder niet een prestatiebeschrijving krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg behoeft te worden vastgesteld, en

c. diagnose-informatie, of indien deze informatie geen onderdeel uitmaakt van de beschrijving van de prestatie, andere informatie die tot een diagnose kan leiden.

d. In onderdeel B komt de tekst van artikel 87c, tweede lid, te luiden:

2. Met betrekking tot de verwerking van gegevens bedoeld in artikel 87, eerste en tweede lid, wordt het volgende in acht genomen:

a. de zorgverzekeraar verricht materiële controle op de wijze zoals bij of krachtens deze wet is bepaald;

b. de zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan de overeenkomstig de bij of krachtens deze wet uitgevoerde materiële controle;

c. de zorgverzekeraar verricht fraudeonderzoek op de wijze zoals bij of krachtens deze wet is bepaald;

d. de zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan het overeenkomstig bij of krachtens deze wet uitgevoerd fraudeonderzoek;

e. verwerking van persoonsgegevens van verzekerden bij de uitvoering van detailcontrole door de zorgverzekeraar, geschiedt onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur in opdracht van de zorgverzekeraar en deze is op voorafgaand verzoek van de zorgaanbieder aanwezig bij dit deel van de controle;

f. de zorgverzekeraar verwerkt bij de detailcontrole niet meer gegevens dan gelet op het onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval noodzakelijk is;

g. de zorgverzekeraar verwerkt de persoonsgegevens slechts verder voor de uitvoering van de zorgverzekering, deze wet en de vrijwillige of aanvullende ziektekostenverzekering indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de doelen omschreven bij of krachtens de wet, en

h. de zorgverzekeraar bewaart na detailcontroles de daarbij verwerkte persoonsgegevens van verzekerden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.

S

Artikel III komt te luiden:

ARTIKEL III

De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4.2.4, vijfde lid, wordt de zinsnede «in artikel 79, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg» vervangen door: in artikel 78, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

B

Artikel 9.1.2, vijfde en zesde lid, komen te luiden:

5. Bij ministeriële regeling wordt bepaald dat de materiële controle als bedoeld in artikel 1, onderdeel t, van de Wet marktordening gezondheidszorg, waaronder mede begrepen detailcontrole, in verschillende met waarborgen omgeven fasen geschiedt met inachtneming van de proportionaliteit en subsidiariteit die bij het verwerken van persoonsgegevens, waaronder medische en strafrechtelijke persoonsgegevens, op grond van een wettelijke regeling in acht moet worden genomen.

6. Voor zover noodzakelijk voor de formele en materiële controle ter uitvoering van deze wet behoren in ieder geval tot de gegevens, bedoeld in het eerste lid:

a. de beschrijving van de prestatie zoals krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg voor een zorgaanbieder is vastgesteld;

b. de beschrijving van de prestatie zoals die tussen de verzekerde en de zorgaanbieder is overeengekomen indien voor die zorgaanbieder niet een prestatiebeschrijving krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg behoeft te worden vastgesteld, en

c. diagnose-informatie, of indien die informatie geen onderdeel uitmaakt van de beschrijving van de prestatie, andere informatie die tot een diagnose kan leiden.

C

Na artikel 9.1.2 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 9.1.2a

1. De zorgautoriteit kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van een ministeriële regeling krachtens artikel 9.1.2, vijfde en zevende lid.

2. De zorgautoriteit neemt bij de toepassing van het eerste lid het bepaalde bij of krachtens artikel 9.1.2 in acht.

Artikel 9.1.2b

Een zorgaanbieder die aan een verzekerde zorg heeft verleend en die daarvoor bij een andere zorgaanbieder een tarief in rekening brengt, verstrekt deze de persoonsgegevens, waaronder medische persoonsgegevens, die voor de andere zorgaanbieder noodzakelijk zijn om te voldoen aan de verplichting bedoeld in artikel 9.1.2, eerste en derde lid. Artikel 9.1.2, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9.1.2c

1. Personen werkzaam bij een door een Wlz-uitvoerder, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt of beroep een geheimhoudingplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens als bedoeld in artikel 9.1.2, eerste of derde lid, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen mededeling toestaat

2. Met betrekking tot de verwerking van gegevens bedoeld in artikel 9.1.2, eerste en derde lid wordt het volgende in acht genomen:

a. de Wlz-uitvoerder verricht materiële controle op de wijze zoals bij of krachtens deze wet is bepaald;

b. de zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan de overeenkomstig de bij of krachtens deze wet uitgevoerde materiële controle;

c. de Wlz-uitvoerder verricht fraudeonderzoek op de wijze zoals bij of krachtens deze wet is bepaald;

d. de zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan het overeenkomstig bij of krachtens deze wet uitgevoerd fraudeonderzoek;

e. verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van detailcontrole door de Wlz-uitvoerder, geschiedt onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur in opdracht van de Wlz-uitvoerder en deze is op voorafgaand verzoek van de zorgaanbieder aanwezig bij dit deel van de controle;

f. de Wlz-uitvoerder verwerkt bij de detailcontrole niet meer gegevens dan gelet op het onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval noodzakelijk is;

g. de Wlz-uitvoerder verwerkt de persoonsgegevens, bedoeld in artikel 6.1.1, slechts verder voor de uitvoering van deze wet en voor zover dat noodzakelijk is voor de doelen omschreven in artikel 9.1.2, eerste en derde lid, en artikel 9.1.3, tweede lid, en

h. de Wlz-uitvoerder bewaart na detailcontroles de daarbij verwerkte persoonsgegevens van verzekerden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.

T

In artikel IV wordt de zinsnede «In artikel 1, onderdeel 2°, van de Wet op de economische delicten wordt» vervangen door: In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt.

U

Artikel VI komt te luiden:

ARTIKEL VI

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) (33 168) tot wet is of wordt verheven en artikel IV, onderdeel H, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

Aan artikel I, onder OO, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

3. Het zesde lid wordt vernummerd tot het vijfde lid.

4. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:

5. De zorgautoriteit draagt de op de grond van artikelen 81b, 84b of 91 ingevorderde dwangsommen en bestuurlijke boetes af aan het Zorgverzekeringsfonds of het Fonds langdurige zorg.

V

Na artikel VI wordt drie artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIa

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) (33 168) tot wet is of wordt verheven en artikel IV, onderdeel H, van die wet later in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

Artikel IV, onderdeel H, komt te luiden:

H

Aan artikel 104 wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. De zorgautoriteit draagt de op de grond van artikelen 81b, 84b of 91 ingevorderde dwangsommen en bestuurlijke boetes af aan het Zorgverzekeringsfonds of aan het Fonds langdurige zorg.

ARTIKEL VIb

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 december 2012 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33 509) tot wet is of wordt verheven en artikel IV, onderdeel B, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel FF, onder 1, komt te luiden:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «de artikelen 76 tot en met 78a» vervangen door: de artikelen 76, 77, 78 of 78c.

ARTIKEL VIc

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 december 2012 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33 509) tot wet is of wordt verheven en artikel IV, onderdeel B, van die wet, later in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

Artikel IV, onderdeel C, komt te luiden:

C

In artikel 79, eerste lid, wordt de zinsnede «de artikelen 76, 77 of 78» vervangen door: de artikelen 76, 77, 78 of 78c.

W

In artikel VII, aanhef, wordt de zinsnede «dan deze wet wordt artikel I van deze wet» vervangen door: dan deze wet, wordt artikel I van deze wet.

X

In artikel VIII, aanhef, wordt de zinsnede «dan deze wet wordt dat artikel» vervangen door: dan deze wet, wordt artikel 7:13A van die wet.

Toelichting

Algemeen

Deze nota van wijziging bevat aanpassingen van het bij koninklijke boodschap van 30 juni 2014 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33 980). De aanpassingen betreffen in de eerste plaats de wijzigingen in verband met de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz). De inwerkingtreding van de Wlz heeft op basis van artikel 11.2.1, eerste lid, van die wet, geleid tot de intrekking van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ).

De aanpassingen betreffen in de tweede plaats de verwerping door de Eerste Kamer der Staten-Generaal van het bij koninklijk besluit van 10 september 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat de zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben (33 362). Deze nota van wijziging verwijdert de samenloop met het bovenbedoelde wetsvoorstel.

De aanpassingen betreffen in de derde plaats de samenloopbepalingen met het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33 168)).

De aanpassingen betreffen in de vierde plaats de samenloopbepalingen met het bij koninklijke boodschap van 21 december 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33 509)(hierna: Wetsvoorstel elektronische gegevensverwerking).

De wijzigingen betreffen in de vijfde plaats redactionele verbeteringen, correctie van een verwijzing, redactionele verduidelijkingen en aanpassingen aan de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Artikelsgewijs

A tot en met C (artikel 1 van de Wet marktordening gezondheidszorg) (hierna: Wmg)

De wijzigingen houden verband met de inwerkingtreding van de Wlz.

D (artikel 17 van de Wmg)

Het betreft hier een redactionele verbetering. De Nederlandse Zorgautoriteit maakt afspraken met elk van beide bijzondere opsporingsdiensten over de wijze van behandeling van aangelegenheden van wederzijds belang en het verzamelen van informatie. De beide bijzondere opsporingsdiensten zijn ingevolge het voorgestelde gewijzigde artikel 1, onderdeel p, van de Wmg, de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingdienst – Economische controledienst (hierna: FIOD-ECD) en de directie Opsporing van de Inspectie SZW.

E (artikelen 29 tot en met 31 Wmg)

De voorgestelde wijzigingen van de artikelen 29 tot en met 31 van de Wmg vervallen omdat artikel 12.1.1. onderdelen D tot en met F, van de Wlz al in die wijzigingen voorziet. Ingevolge artikel 1.1.1 van de Wlz wordt onder het begrip «Wlz-uitvoerder» ook het zorgkantoor begrepen.

F en G (artikelen 36 en 38 van de Wmg)

De wijzigingen houden verband met de inwerkingtreding van de Wlz.

H (artikel 58 van de Wmg)

Het betreft hier een redactionele verbetering en een aanpassing aan Ar 238 van de Aanwijzing van de regelgeving. De drie wijzigingsopdrachten van artikel 58, vierde lid, van de Wmg, worden van een afzonderlijk nummer voorzien. De opdracht tot verlettering van een onderdeel is overeenstemming gebracht met Ar 238 van de Aanwijzing voor de regelgeving.

I (artikel 65 van de Wmg)

De opdracht tot het toevoegen van de aanduiding «1.» is in overeenstemming gebracht met Ar 238 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

J (artikel 66 van de Wmg)

Artikel 66, eerste lid, van de Wmg, is aangepast aan de inwerkingtreding van de Wlz. De voorgestelde redactie van artikel 66, eerste lid, van de Wmg, is verbeterd. De gewijzigde redactie maakt duidelijk dat de verplichte gegevensverstrekking door zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars zowel met betrekking tot de FIOD-ECD als de directie Opsporing van de Inspectie SZW geldt. De verbetering redactie bestaat ook uit de correctie van de wijzigingsopdracht door niet de zinsnede «artikel 35,36 en 38» maar de zinsnede «artikelen 35, 36 en38» te vervangen.

K (artikel 68a, vierde lid, van de Wmg)

Het betreft hier een aanpassing aan de Aanwijzingen voor de regelgeving en een redactionele verduidelijking van het voorgestelde nieuwe vierde lid van artikel 68a van de Wmg. De opsomming is in overeenstemming gebracht met Ar 100 van de Aanwijzingen voor de regelgeving door de onderdelen aan te duiden met letters in plaats van met 1° tot en met 4°. De redactionele verduidelijking bestaat uit de vermindering van het aantal onderdelen en een andere plaats van woorden «en» en «of».

L (artikel 68d, tweede lid van de Wmg)

Het betreft hier een redactionele verbetering door na afsluiting van een onderdeel met een puntkomma, de tekst niet met een nieuwe volzin te beginnen.

M (artikel 70 van de Wmg)

Het gaat om een aanpassing aan de inwerkingtreding van de Wlz. Het CIZ stelt op aanvraag ingevolge artikel 3.2.3 van de Wlz, het recht op zorg van een verzekerde vast in het indicatiebesluit.

N (artikel 71 van de Wmg)

De voorgestelde gewijzigde redactie van artikel 71 van de Wmg maakt duidelijk dat de daarin geregelde verstrekking van gegevens, uittreksels en afschriften ook betrekking heeft op hetzij de FIOD-ECD, hetzij de directie Opsporing van de Inspectie SZW.

O en Q (artikelen 84 en 89 van de Wmg)

De artikelen 84 en 89 van de Wmg worden aangepast aan de inwerkingtreding van de Wlz.

P (artikel 85, eerste lid, van de Wmg)

De Nederlandse Zorgautoriteit beschikt over de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen voor elk van de in artikel 85, eerste lid, van de Wmg, genoemde overtredingen. Dit wordt tot uitdrukking gebracht door gebruik van het woord «of» in plaats van het woord «en» bij het laatstgenoemde artikel.

R, onder a en b (artikelen 39 en 87, van de Zorgverzekeringswet)

Het betreft hier in de eerste plaats een tweetal correcties van de wijzigingsopdracht door eerst te bepalen dat de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) wordt gewijzigd en vervolgens dat artikel 87 van die wet wordt gewijzigd. Het betreft hier in de tweede plaats een correctie van een verwijzing in artikel 39 van de Zvw. Het onderhavige wetsvoorstel voorziet namelijk in de verplaatsing van de inhoud van artikel 81, eerste lid, onder c, van de Wmg, naar artikel 79, derde lid, van die wet.

R, onder c (artikel 87, zesde lid, van de Zvw)

Het betreft hier een aanpassing aan de Aanwijzingen voor de regelgeving en een redactionele verduidelijking van het voorgestelde nieuwe zesde lid van artikel 87 van de Zvw. De opsomming is in overeenstemming gebracht met Ar 100 van de Aanwijzingen voor de regelgeving door de onderdelen aan te geven met letters in plaats van met 1° tot en met 4°. De redactionele verduidelijking bestaat uit de vermindering van het aantal onderdelen en een andere plaats van woorden «en» en «of».

R, onder d (artikel 87c, tweede lid, van de Zvw)

Het betreft hier een redactionele verbetering door na afsluiting van een onderdeel met een puntkomma, de tekst niet met een nieuwe volzin te beginnen.

S (artikel III, onderdeel A)((artikel 4.2.4 van de Wlz)

Het bovenbedoelde onderdeel bevat de correctie van een foutieve verwijzing.

S (artikel III, onderdeel B)(artikel 9.1.2 van de Wlz)

Het voorgestelde vijfde lid van artikel 9.1.2 van de Wlz komt inhoudelijk overeen met het voorgestelde artikel 53, vijfde lid, van de AWBZ. De voorgestelde redactie van het artikel 9.1.2, zesde lid, van de Wlz, is in vergelijking met de voorgestelde redactie van artikel 53, zesde lid, van de AWBZ, aangepast. Het betreft hier een aanpassing aan de Aanwijzingen voor de regelgeving en een redactionele verduidelijking. De opsomming is in overeenstemming gebracht met Ar 100 van de Aanwijzingen voor de regelgeving door de onderdelen aan te geven met letters in plaats van met 1° tot en met 4°. De redactionele verduidelijking bestaat uit de vermindering van het aantal onderdelen en een andere plaats van woorden «en» en «of».

S (artikel III, onderdeel C)(artikelen 9.1.2a tot en met 9.1.2c van de Wlz)

De voorgestelde artikelen 9.1.2a en 9.1.2b van de Wlz komen inhoudelijk overeen met de voorgestelde artikelen 53a en 53b van de AWBZ. De redactie van het tweede lid van het voorgestelde artikel 9.1.2c van de Wlz is zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met het tweede lid van de voorgestelde artikelen 68d van de Wmg en 87c van de Zvw. Onderdeel g van het bovenbedoelde tweede lid komt inhoudelijk overeen met artikel 7.11 van de Regeling langdurige zorg.

T (artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten)

De wijzigingsopdracht is in overeenstemming gebracht met Ar 147 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

U en V (artikelen VI en VIa)(Artikel 104 van de Wmg)

De samenloopbepalingen met het bij koninklijk besluit van 10 september 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat de zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben (33 362) zijn in artikel VI geschrapt. De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft dat wetsvoorstel immers verworpen.

In de artikelen VI en VIa zijn de samenloopbepalingen met het voorstel voor de Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg neergelegd.

V (artikelen VIb en VIc)

De bovenbedoelde artikelen bevatten de samenloopbepalingen met het Wetsvoorstel elektronische gegevensverwerking.

W en X

De redactie van de aanhef van de samenloopbepalingen met het voorstel voor de Wet forensische zorg, is geheel in overeenstemming gebracht met Ar 171b van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers