Gepubliceerd: 27 mei 2016
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33980-12.html
ID: 33980-12
Origineel: 33980-2

Nr. 12 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 mei 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel X, wordt in de tekst van artikel 68b de zinsnede «artikel 68a, derde en vijfde lid,» vervangen door: artikel 68a, derde of vijfde lid,.

B

Artikel I, onderdeel EE, vervalt.

C

Artikel I, onderdeel FF, komt te luiden:

FF

Aan artikel 79 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Indien een zorgaanbieder niet binnen de in het tweede lid bedoelde termijn aan een krachtens artikel 76, tweede lid, gegeven aanwijzing voldoet, is de zorgautoriteit bevoegd het bedrag, bedoeld in dat lid, in te vorderen. Titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

D

Artikel I, onderdeel JJ, vervalt.

E

Artikel I, onderdeel LL, vervalt.

F

Artikel I, onderdeel NN komt te luiden:

NN

Artikel 90, tweede lid, komt te luiden:

2. Artikel 85, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

G

Artikel I, onderdeel OO, onder 2, komt te luiden:

2. Het vijfde lid komt te luiden:

5. De zorgautoriteit draagt de op grond van de artikelen 84a en 90 ingevorderde dwangsommen en bestuurlijke boetes af aan het Zorgverzekeringsfonds of het Fonds langdurige zorg.

H

In artikel II, onderdeel A, onder 1, wordt in de tekst van artikel 87, tweede lid, de zinsnede «1° zijn zorgverzekeraar heeft verzocht» vervangen door «1°. zijn zorgverzekeraar heeft verzocht» en wordt de zinsnede «2° aan zijn zorgverzekeraar verantwoording aflegt» vervangen door: 2°. aan zijn zorgverzekeraar verantwoording aflegt.

I

Artikel II, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de tekst van artikel 87a wordt de zinsnede «krachtens, artikel 87, vijfde en zevende lid» vervangen door: krachtens artikel 87, vijfde of zevende lid.

b. In de tekst van artikel 87b wordt de zinsnede «waaronder medische persoonsgegevens,» vervangen door: waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens,.

J

In artikel III, onderdeel B, wordt in de tekst van artikel 9.1.2, zesde lid, de zinsnede « voor de formele en materiële controle» vervangen door: voor de formele en materiële controle, bedoeld in artikel 1, onderdeel s onderscheidenlijk t, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

K

Artikel III, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de tekst van artikel 9.1.2a wordt de zinsnede «krachtens artikel 9.1.2, vijfde en zevende lid» vervangen door: krachtens artikel 9.1.2, vijfde of zevende lid.

b. In de tekst van artikel 9.1.2b wordt de zinsnede «waaronder medische persoonsgegevens,» vervangen door: waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens,.

c. In de tekst van artikel 9.1.2c, eerste lid, wordt aan het slot een punt toegevoegd.

L

De artikelen VI tot en met VIc komen te luiden:

ARTIKEL VI

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) (33 168) tot wet is of wordt verheven en artikel IV, onderdeel E, van die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt artikel IV van die wet als volgt gewijzigd:

De aanhef van onderdeel E komt te luiden:

Voor artikel 82 wordt een artikel ingevoegd, luidende:.

ARTIKEL VIa

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel A, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel A, onder 4, komt te luiden:

4. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel v door een puntkomma, worden vijf onderdelen toegevoegd, luidende:

w. formele controle: onderzoek waarbij de ziektekostenverzekeraar ten behoeve van de gehele of gedeeltelijke betaling aan een zorgaanbieder, de gehele of gedeeltelijke vergoeding aan een verzekerde van het in rekening gebrachte tarief voor aan een verzekerde geleverde prestatie, de vaststelling van de eigen bijdragen van een verzekerde, de vaststelling van een verplicht of vrijwillig eigen risico van een verzekerde, het verrichten van fraudeonderzoek of het uitoefenen van verhaalsrecht nagaat of het tarief door een zorgaanbieder in rekening is gebracht:

  • 1°. voor een prestatie die is geleverd aan een bij die verzekeraar verzekerde dan wel voor de toepassing van de Wet langdurige zorg als verzekerde ingeschreven persoon;

  • 2°. voor een prestatie die behoort tot het verzekerde pakket van die persoon,

  • 3°. voor een prestatie tot levering waarvan die zorgaanbieder bevoegd is, en

  • 4°. het tarief betreft, dat voor die prestatie krachtens deze wet is vastgesteld of een tarief is dat, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet, voor die prestatie met die zorgaanbieder is overeengekomen;

x. materiële controle: onderzoek waarbij de ziektekostenverzekeraar ten behoeve van de gehele of gedeeltelijke betaling aan een zorgaanbieder, de gehele of gedeeltelijke vergoeding aan een verzekerde van het in rekening gebrachte tarief voor aan een verzekerde geleverde prestatie, de vaststelling van de eigen bijdragen van een verzekerde, de vaststelling van een verplicht of vrijwillig eigen risico van een verzekerde, het verrichten van fraudeonderzoek of het uitoefenen van verhaalsrecht nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde dan wel het indicatiebesluit, bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg;

y. medische persoonsgegevens: persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

z. strafrechtelijke persoonsgegevens: strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

aa. detailcontrole: onderzoek door de ziektekostenverzekeraar naar bij de zorgaanbieder berustende persoonsgegevens, waaronder medische en strafrechtelijke persoonsgegevens, met betrekking tot bij hem verzekerden dan wel voor de toepassing van de Wet langdurige zorg als verzekerde ingeschreven personen, ten behoeve van materiële controle of fraudeonderzoek.

B

In artikel II, onderdeel A, onder 2, wordt de zinsnede «de materiële controle, bedoeld in artikel 1, onderdeel t, van de Wet marktordening gezondheidszorg» vervangen door: de materiële controle, bedoeld in artikel 1, onderdeel x, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

C

In artikel II, onderdeel A, onder 4, wordt de zinsnede «voor de formele en materiële controle als bedoeld in artikel 1, onderdeel s onderscheidenlijk t, van de Wet marktordening gezondheidszorg» vervangen door: voor de formele en materiële controle, bedoeld in artikel 1, onderdeel w onderscheidenlijk onderdeel x, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

D

Artikel III, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

a.

In de tekst van artikel 9.1.2, vijfde lid, wordt de zinsnede «de materiële controle, bedoeld in artikel 1, onderdeel t, van de Wet marktordening gezondheidszorg» vervangen door: de materiële controle, bedoeld in artikel 1, onderdeel x, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

b.

In de tekst van artikel 9.1.2, zesde lid, wordt de zinsnede «voor de formele en materiële controle» vervangen door: voor de formele en materiële controle, bedoeld in artikel 1, onderdeel s onderscheidenlijk t, van de Wet marktordening gezondheidszorg» vervangen door: voor de formele en materiële controle, bedoeld in artikel 1, onderdeel w onderscheidenlijk onderdeel x, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

ARTIKEL VIb

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel I, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel DD, wordt «31,» vervangen door: 31, 31a, tweede lid, 31c, 31d, eerste tot en met vierde lid,.

ARTIKEL VIc

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel L, van die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

De aanhef van artikel II, onderdeel L, komt te luiden:

Voor artikel 82 wordt een artikel ingevoegd, luidende:.

M

Na artikel VIc worden vier artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VId

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel M, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel HH, wordt in de tekst van artikel 82 «31,» vervangen door: 31, 31a, tweede lid, 31c, 31d, eerste tot en met vierde lid,.

ARTIKEL VIe

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel N, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel KK, wordt in de tekst van artikel 85, eerste lid, «34 tot en met 45,» vervangen door: 34 tot en met 36, 37 tot en met 45.

ARTIKEL VIf

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel A, van die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt artikel II van die wet als volgt gewijzigd:

Onderdeel A komt te luiden:

A

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel W door een puntkomma, worden aan artikel 1 vier onderdelen toegevoegd, luidende:

x. socialezekerheidsverordening: Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004, betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels (Pb EU 2004, L 166);

y. toepassingsverordening: Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2009, L 284);

z. orgaan van de woonplaats: rechtspersoon die door Onze Minister is aangewezen als orgaan van de woonplaats in de zin van de socialezekerheidsverordening of, voor zover het zorg betreft, een verdrag inzake sociale zekerheid waarbij Nederland partij is;

aa. orgaan van de verblijfplaats: rechtspersoon die door Onze Minister is aangewezen als orgaan van de verblijfplaats in de zin van de socialezekerheidsverordening of, voor zover het zorg betreft, een verdrag inzake sociale zekerheid waarbij Nederland partij is.

ARTIKEL VIg

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel C, van die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt artikel II van die wet als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel C komt te luiden:

C

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, wordt aan artikel 16 een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. toezicht op de rechtmatige uitvoering door de organen van de woonplaats en van de verblijfplaats van hetgeen is geregeld bij of krachtens artikel 123 van de Zorgverzekeringswet alsmede, voor zover het zorg betreft, de socialezekerheidsverordening, de toepassingsverordening en de verdragen inzake sociale zekerheid waarbij Nederland partij is.

B

In onderdeel D wordt in de tekst van artikel 31a de zinsnede «genoemd in artikel 16, onder k,» vervangen door: genoemd in artikel 16, onder j,.

C

In onderdeel J wordt in de tekst van artikel 78b de zinsnede «uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder k,» vervangen door: uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder j,.

N

Artikel IX komt te luiden:

ARTIKEL IX

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Toelichting

Algemeen

Deze nota van wijziging bevat aanpassingen van het bij koninklijke boodschap van 30 juni 2014 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33 980). De aanpassingen betreffen in de eerste plaats wijzigingen in verband met het niet laten vervallen van de artikelen 78a, 84a en 90 van de Wet marktordening gezondheidszorg (hierna: Wmg). De artikelen 78a, 84a en 90 hebben alle betrekking op de handhaving van de informatieverplichting van zorgaanbieders op grond van artikel 66d, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) door de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa). Er bestaat derhalve bij nader inzien geen aanleiding om deze drie artikelen te laten vervallen. De aanpassingen betreffen in de tweede plaats het schrappen van een dubbele regeling van de bevoegdheid van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een bestuurlijke boete op te leggen voor de verbreking, opheffing of beschadiging van een door haar aangebrachte verzegeling. Die bevoegdheid is geregeld is in het onderhavige wetsvoorstel neergelegd in artikel 85, tweede lid, en in het voorgestelde nieuwe artikel 85a van de Wmg dat bij nader inzien kan vervallen. De aanpassingen betreffen in de derde plaats bepalingen voor de samenloop van het onderhavige wetsvoorstel met het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333). De aanpassingen betreffen in de vierde plaats aanpassingen van louter technische aard. Deze nota van wijziging brengt tenslotte de inwerkingtredingsbepaling in overeenstemming met de Wet raadgevend referendum (hierna:Wrr)

Artikelsgewijs

A (artikel 68b van de Wmg)

Het derde en het vijfde lid van artikel 68a van de Wmg, voorzien in de delegatiegrondslagen voor verschillende ministeriële regelingen. Het betreft derhalve een regeling krachtens artikel 68a, derde lid of krachtens artikel 68a, vijfde lid, van de Wmg.

B en C (artikelen 78a en 79 van de Wmg)

Artikel 78a van de Wmg vervalt bij nader inzien niet, hetgeen betekent dat de tekst van artikel 79, eerste lid, van de Wmg, niet wijzigt.

D, F en G (artikelen 84a, 90 en 104 van de Wmg)

De artikelen 84a en 90 van de Wmg vervallen bij nader inzien niet. Het tweede lid van artikel 90 is aangepast aan de invoeging van een tweede lid en de daarmee gepaard gaande vernummering in artikel 85 van de Wmg. Artikel 104, vijfde lid, van de Wmg vervalt in verband met het handhaven van de artikelen 84a en 90 van de Wmg niet. Het gehandhaafde vijfde lid is aangepast aan het vervallen van artikel 81a van de Wmg.

E (artikel 85a van de Wmg)

Het ingevoegde artikel 85a van de Wmg kan in verband met het ingevoegde tweede lid in artikel 85 komen te vervallen.

H (artikel 87 van de Zvw)

De aanpassingen betreffen redactionele correcties door toevoeging van een punt na 1° en na 2°.

I (artikelen 87a en 87b van de Zvw)

Het vijfde en zevende lid van artikel 87 van de Zvw voorzien in de delegatiegrondslagen voor verschillende ministeriële regelingen. Het betreft derhalve een regeling krachtens artikel 87, vijfde lid of krachtens artikel 87, zevende lid, van de Zvw. Het ingevoegde artikel 87b van de Zvw is aangepast aan het feit dat de Zvw anders dan de Wmg geen begripsomschrijving van medische persoonsgegevens bevat. In lijn met artikel 87 van de Zvw is in artikel 87b van die wet neergelegd dat het gaat om persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

J (artikel 9.1.2 van de Wet langdurige zorg)

De Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) bevat anders dan de Wmg geen definities voor formele en materiële controle. Onderdeel J maakt duidelijk dat het gaat om formele en materiële controle in de zin van de Wmg.

K (artikelen 9.1.2a, 9.1.2b en 9.1.2c van de Wlz)

Het vijfde en zevende lid van artikel 9.1.2 van de Wlz voorzien in de delegatiegrondslagen voor verschillende ministeriële regelingen. Het betreft derhalve een regeling krachtens artikel 9.1.2, vijfde lid of krachtens artikel 9.1.2, zevende lid, van de Wlz. Het ingevoegde artikel 9.1.2b van de Wlz is aangepast aan het feit dat de Wlz anders dan de Wmg geen begripsomschrijving van medische persoonsgegevens bevat. In lijn met artikel 9.1.2 van de Wlz is in artikel 9.1.2b van die wet, neergelegd dat het gaat om persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De aanpassing van artikel 9.1.2c, eerste lid, van de Wlz, betreft het alsnog aanbrengen van een punt aan het slot van dat lid.

L (samenloopbepalingen)

De huidige samenloopbepaling in artikel VI met het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) (33 168) kan vanwege de handhaving van artikel 104, vijfde lid, van de Wmg, vervallen. De samenloopbepaling in het gewijzigde artikel VI met het bovenbedoelde wetsvoorstel betreft een aanpassing aan het vervallen van artikel 81a van de Wmg. De samenloopbepaling met het bovenbedoelde wetsvoorstel in artikel VIa kan in verband met het handhaven van het vijfde lid van artikel 104 van de Wmg vervallen. De huidige samenloopbepalingen in artikel VIb en VIc met het bij koninklijke boodschap van 21 december 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33 509) kunnen vanwege het schrappen van de wijziging van artikel 79, eerste lid, van de Wmg, vervallen. De gewijzigde artikelen VIa tot en met VIc bevatten samenloopbepalingen met het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333).

M (samenloopbepalingen)

Het bovenbedoelde onderdeel bevat de resterende samenloopbepalingen met het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333).

N (inwerkingtredingsbepaling)

Het bovenbedoelde onderdeel bevat de aanpassing aan artikel 8 van de Wrr. Een wet waarover een referendum kan worden gehouden, treedt niet eerder in werking dan acht weken na de mededeling in de Staatscourant, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wrr, van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er bestaat geen aanleiding om gebruik te maken van de uitzonderingsmogelijkheid van artikel 12, eerste lid, van de Wrr.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers