98,7 %
1,3 %

D66

CU

GL

GrBvK

50PLUS/Klein

SGP

CDA

50PLUS/Baay-Timmerman

Van Vliet

PvdD

PVV

PvdA

VVD

SP


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VERMEIJ C.S.

Voorgesteld 15 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat pensioenfondsen in een tekort- en herstelsituatie geen risico mogen toevoegen aan hun beleggingsbeleid;

overwegende dat veel pensioenfondsen hun renterisico in meer of mindere mate hebben afgedekt;

overwegende dat renteafdekking bij een stijgende rente en inflatie tot problemen kan leiden bij de dekkingsgraden van pensioenfondsen;

van mening dat pensioenfondsen de mogelijkheid moeten hebben om bij overgang naar het nieuwe ftk hun strategisch beleggingsbeleid te herijken;

verzoekt de regering om, pensioenfondsen die ten minste beschikken over het minimaal vereiste eigen vermogen de mogelijkheid te geven om hun strategisch beleggingsbeleid, in de geest van het nieuwe ftk, eenmalig aan te passen en te onderzoeken of en in welke mate renteafdekkingen in het nieuwe stelsel tot problemen kunnen leiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Van Weyenberg

Dijkgraaf

Schouten

Lodders

Klaver