Kamerstuk 33841-98

Amendement van het lid Agema dat regelt dat het college de overheidsopdracht slechts gunt aan een aanbieder wiens overhead ten hoogste zeven procent bedraagt

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


22,0 %
78,0 %

PvdA

GL

GrBvK

PVV

50PLUS

CU

Van Vliet

D66

SP

VVD

CDA

PvdD

SGP


Nr. 98 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 22 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 2.6.4, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het college gunt de overheidsopdracht slechts aan een aanbieder wiens overhead ten hoogste zeven procent bedraagt.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat het college een overheidsopdracht slechts gunt aan een aanbieder wiens overhead ten hoogste zeven procent bedraagt. Onder overhead wordt hier verstaan de kosten van het ondersteunend personeel zoals financiële administratie, secretaresse, afd. P&O, clustermanagers, locatiehoofden enz.

Agema