Kamerstuk 33841-78

Amendement van het lid Baay-Timmerman dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


Nr. 78 AMENDEMENT VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN

Ontvangen 18 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.3.2, vijfde lid, wordt na «de cliënt een» ingevoegd «schriftelijke», en vervalt:, tenzij de cliënt heeft medegedeeld dit niet te wensen.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld. Verwijderd is de bepaling dat de cliënt kan aangeven hier geen prijs op te stellen. Indiener acht het van groot belang dat ten allen tijde een schriftelijke weergave van het onderzoek wordt opgesteld. Zo zijn voor beide partijen de gemaakte afspraken aantoonbaar.

Baay-Timmerman