Gepubliceerd: 9 februari 2015
Indiener(s): Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: criminaliteit economie ict openbare orde en veiligheid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33662-23.html
ID: 33662-23
Origineel: 33662-2

Nr. 23 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 februari 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel 2 vervalt de komma aan het slot van het voorgestelde derde lid, onderdeel b.

b. In onderdeel 3 wordt «van derde lid,» vervangen door: van het derde lid,.

II

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 43, aanhef, wordt «34 en 35» vervangen door: 34, 34a, tweede lid, en 35.

III

In artikel I, onderdeel Ea, wordt na «of 78, tweede lid, is bepaald» een komma geplaatst.

IV

Artikel I, onderdeel F, vervalt.

V

In artikel IIa wordt in artikel II, onderdeel E, de zinsnede «artikel 15.1, derde lid,» vervangen door: artikel 15.1, tweede lid,.

VI

In artikel IIa vervalt artikel II, onderdeel F.

Toelichting

I, III en V

Deze onderdelen bevatten enkele redactionele verbeteringen in de tekst van het wetsvoorstel.

II en IV

Artikel I, onderdeel F, dat een wijziging van artikel 43 bevat, is geplaatst na artikel I, onderdeel Ea, dat een wijziging van 75 bevat. Met de verplaatsing van de wijziging van artikel 43 naar het nieuwe onderdeel Ba wordt de juiste volgorde hersteld. Bovendien is een omissie in de tekst hersteld.

VI

Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (Stb. 2014, 247) met ingang van 1 augustus 2014 is de samenloopbepaling van artikel IIa van het voorliggende wetsvoorstel van toepassing geworden. Het in artikel IIa van het wetsvoorstel opgenomen nieuwe artikel II, onderdeel F, bevat een wijziging van artikel 15.5 van de Telecommunicatiewet. Dit artikel is inmiddels vervallen. Onderdeel F is daarmee overbodig geworden en kan eveneens vervallen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven