Kamerstuk 33341-10

Amendement van het lid Kooiman over het laten vervallen van de strafbaarstelling van jongeren indien zij op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig hebben of voor consumptie gereed hebben

Dossier: Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Hilkens en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren


29,3 %
70,7 %

PvdD

VVD

SGP

D66

SP

PvdA

PVV

50PLUS

GL

CDA

CU


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN

Ontvangen 25 februari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I komt onderdeel H als volgt te luiden:

H

Artikel 45 vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat artikel 45 uit de Drank- en horecawet komt te vervallen. In artikel 45 is geregeld dat iemand die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, strafbaar is als diegene op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig heeft of voor consumptie gereed heeft. De indiener beoogd met dit amendement te bewerkstelligen dat jongeren tot 16 jaar niet strafbaar gesteld worden voor het bezit van alcohol in openbare ruimte. De indiener is van mening dat de verantwoordelijkheid dient te liggen bij de alcohol industrie, waardoor jongeren niet de dupe worden van beleid dat onvoldoende gehandhaafd wordt, indien zij in bezit zijn van alcohol zijn in openbare ruimte.

Kooiman