Kamerstuk 33182-43

Gewijzigd amendement van het lid Van Weyenburg en Lodders ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat 1% of ten minste 500 van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden kunnen eisen dat er directe verkiezingen plaatsvinden voor de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 22 mei 2013
Indiener(s): Helma Lodders (VVD), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-43.html
ID: 33182-43
Origineel: 33182-27
Wijzigingen: 33182-50

Nr. 43 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN LODDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27

Ontvangen 22 mei 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 115 na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 6a. Het bestuur van het pensioenfonds gaat over tot verkiezing van de leden van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad:

  • a. op eigen initiatief van het pensioenfonds; of

  • b. indien dit wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste 500 deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

  Het pensioenfonds verleent medewerking aan ieder initiatief van deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden tot het organiseren van verkiezingen op grond van de vorige volzin, aanhef en onderdeel b.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt in artikel 110d na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3a. Het bestuur van het beroepspensioenfonds gaat over tot verkiezing van de leden van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad:

  • a. op eigen initiatief van het beroepspensioenfonds; of

  • b. indien dit wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste 500 deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

  Het beroepspensioenfonds verleent medewerking aan ieder initiatief van deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden tot het organiseren van verkiezingen op grond van de vorige volzin, aanhef en onderdeel b.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel te voorkomen dat ongebonden leden geweerd worden uit de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad. Het regelt dat 1% of ten minste 500 van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden kunnen eisen dat er directe verkiezingen plaatsvinden voor de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad. Het geeft daarmee meer kansen voor ongeorganiseerden. Tevens zorgt dit amendement voor voldoende draagvlak voor verkiezingen voor de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad. Wanneer deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden initiatieven ondernemen om de «drempel» (1%, of ten minste 500, van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) te realiseren, is het pensioenfonds gehouden om ten aanzien hiervan voldoende medewerking te verlenen. Een voorbeeld van het voldoende medewerking verleden is het actief benaderen van deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden over het feit dat er – mogelijk, indien de drempel daartoe wordt gehaald – verkiezingen worden georganiseerd. Zodoende worden zij in de gelegenheid gesteld hun steun tot het houden van verkiezingen, uit te spreken. Deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden kunnen bijvoorbeeld op de hoogte worden gesteld per brief of e-mail. Ook andere vormen van medewerking die tot de goedkeuring van de initiatiefnemers leidt, dienen te worden gegeven.

Van Weyenberg Lodders