Kamerstuk 33182-50

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Lodders ter vervanging van nr. 43 dat regelt dat 1% of ten minste 500 van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden kunnen eisen dat er directe verkiezingen plaatsvinden voor de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 28 mei 2013
Indiener(s): Helma Lodders (VVD), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-50.html
ID: 33182-50
Origineel: 33182-43

76,7 %
23,3 %

PvdA

CDA

CU

D66

50PLUS

PVV

VVD

PvdD

SGP

GL

SP


Nr. 50 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN LODDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 43

Ontvangen 28 mei 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 115 na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 6a. Het bestuur van het pensioenfonds gaat over tot verkiezing van de leden van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad die de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen:

  • a. op eigen initiatief van het pensioenfonds; of

  • b. indien dit wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste 500 deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

  Het pensioenfonds verleent medewerking aan ieder initiatief van deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden tot het organiseren van verkiezingen op grond van de vorige volzin, aanhef en onderdeel b.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt in artikel 110d na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3a. Het bestuur van het beroepspensioenfonds gaat over tot verkiezing van de leden van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad die de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen:

  • a. op eigen initiatief van het beroepspensioenfonds; of

  • b. indien dit wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste 500 deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

  Het beroepspensioenfonds verleent medewerking aan ieder initiatief van deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden tot het organiseren van verkiezingen op grond van de vorige volzin, aanhef en onderdeel b.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel te voorkomen dat ongebonden leden geweerd worden uit de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad. Het regelt dat 1% of ten minste 500 van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden kunnen eisen dat er directe verkiezingen plaatsvinden voor de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad. De leden van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad die de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen, kunnen in dat geval worden gekozen door die deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Het geeft daarmee meer kansen voor ongeorganiseerden. Tevens zorgt dit amendement voor voldoende draagvlak voor verkiezingen voor de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad.

Wanneer deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden initiatieven ondernemen om de «drempel» (1%, of ten minste 500, van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) te realiseren, is het pensioenfonds gehouden om ten aanzien van het behalen van die drempel voldoende medewerking te verlenen. Een voorbeeld van het voldoende medewerking verlenen is het benaderen van deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden over het feit dat er – mogelijk, indien de drempel daartoe wordt gehaald – verkiezingen worden georganiseerd. Zodoende worden zij in de gelegenheid gesteld hun steun tot het houden van verkiezingen, uit te spreken. Deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden kunnen bijvoorbeeld op de hoogte worden gesteld per brief of e-mail. Ook andere vormen van medewerking die tot de goedkeuring van de initiatiefnemers leidt, dienen te worden gegeven.

Van Weyenberg Lodders