Kamerstuk 33161-58

Amendement van de leden Koser Kaya en Klaver ter vervanging van nr. 6 over het vervallen van de verplichting voor de gemeente de toegangstoets uit te laten voeren door een derde

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)


Nr. 58 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN KLAVER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 61

Ontvangen 18 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel F, vervalt artikel 10b, derde lid.

II

In artikel I, onderdeel F, vervalt in artikel 10c, vierde lid, onder a, de zinsnede «overeenkomstig artikel 10b, derde lid».

Toelichting

Met dit amendement vervalt de verplichting voor de gemeente om de toegangstoets uit te laten voeren door een derde. Deze toegangstoets door derde is namelijk een onnodige, kostbare en bureaucratische verplichting voor gemeenten. Feitelijk vervalt hiermee de toegangstoets, omdat enkel de ambtshalve vaststelling overblijft.

Ten eerste hebben gemeenten zelf een financiële prikkel om mensen niet onnodig gebruik te laten maken van loondispensatie. Immers, als iemand zonder behulp van loondispensatie aan de slag kan, dan bespaart een gemeente op de uitkeringslasten. Zij hebben er dus geen financieel belang bij om mensen onnodig toegang te geven tot loondispensatie.

Ten tweede moeten gemeenten de toegangstoets door een derde laten uitvoeren, hier hangt dus een prijskaartje aan. Het geld dat de gemeente kwijt is aan de uitvoering van de toegangstoets, kan beter gebruikt worden om mensen te ondersteunen bij de zoektocht naar werk.

Ten derde worden er geen kwaliteitseisen gesteld aan de derde die de toegangstoets uitvoert. Dit betekent dat de uitkomst van deze toets niet veelzeggend hoeft te zijn. Temeer omdat de gemeenten de opdrachtgevers zijn van de derde die toegangstoets uitvoert, is het ook zeer de vraag of zij echt onafhankelijk zullen toetsen. De toegangstoets heeft hiermee geen toegevoegde waarde en is onnodig bureaucratisch.

Koşer Kaya Klaver