26,7 %
73,3 %

SP

PvdA

GrKÖ

Klein

D66

VVD

GL

50PLUS

Van Vliet

CDA

CU

PVV

GrBvK

Houwers

PvdD

SGP


Nr. 200 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verdeelmodel van bijstandsbudgetten is bedoeld om ervoor te zorgen dat goed beleid wordt beloond, maar het model nog dermate veel onvolkomenheden bevat dat het voor gemeenten onduidelijk en ontransparant is op basis waarvan zij meer of minder bijstandsbudget krijgen;

overwegende dat deze problematiek inmiddels al enkele jaren voortduurt en dat de regering verbetering heeft beloofd voor het verdeelmodel van 2017;

overwegende dat de onvolkomen wijze van invoering schade doet aan het draagvlak voor het nieuwe verdeelmodel onder gemeenten en gemeentelijke uitvoerders;

verzoekt de regering om, het verdeelmodel van 2017 te toetsen aan de eisen van transparantie, voorspelbaarheid, verklaarbaarheid en het belonen van goed beleid;

verzoekt de regering voorts, in de bestuurlijke routekaart voor de zomer van 2016 een moment te plannen waarop in overleg met de gemeenten en de Tweede Kamer wordt bekeken of het model van 2017 aan de bovenstaande eisen zal voldoen en of het doorgang kan vinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Pieter Heerma