Gepubliceerd: 19 februari 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-154.html
ID: 33161-154

Nr. 154 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 februari 2014

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel WWB maatregelen (Kamerstuk 33 801) heb ik u per brief (Kamerstuk 33 801, nr. 47) geïnformeerd over de budgettaire ruimte binnen de Participatiewet en over de budgettaire effecten van de aangekondigde maatregelen en de amendementen die ik heb overgenomen. In mijn eerste termijn van de plenaire behandeling van de Participatiewet (Kamerstuk 33 161) heb ik aangegeven positief te staan tegenover een tweetal ingediende amendementen. Dit betreft het amendement van Weyenberg/Schouten voor een inkomensvrijlating van 15% voor mensen met een medische urenbeperking en het amendement van Weyenberg voor een studieregeling binnen de Participatiewet. Daarnaast is er bij de stemmingen over het wetsvoorstel WWB maatregelen een amendement van de heer Heerma aangenomen over het uitzonderen van 18 tot en met 20-jarigen van de kostendelersnorm. In deze brief geef ik inzicht in de financiële consequenties van deze drie amendementen en de budgettaire inpassing daarvan.

Het amendement over het uitzonderen van 18 tot en met 20-jarigen vermindert de besparing op het wetsvoorstel WWB maatregelen met € 2 miljoen in 2015 en € 4 miljoen in 2016 en latere jaren. Deze kosten wil ik dekken uit het budget voor onvoorzien (artikel 99) op de SZW begroting. Hiermee is de ruimte op dit artikel volledig belegd.

Bijgaande tabel geeft het eerder gepresenteerd budgettaire beeld van de ruimte binnen de Participatiewet, aangevuld met de budgettaire effecten van de twee genoemde amendementen. De tabel laat zien dat met toepassing van een kasschuif over de periode 2014–2019, beide amendementen binnen de ruimte van de Participatiewet kunnen worden gedekt.

Tabel: Overzicht budgettaire ruimte Participatiewet
 

Totale ruimte Participatiewet en aanpassingen Participatiewet + WWB maatregelen

 

(bedragen in miljoenen euro)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

a

Besparing Sociaal Akkoord, H.S. 10, tabel 1B

– 35

– 95

40

160

300

438

b

Besparing 4e Nota v. Wijziging, H.S. 10, tabel 2

– 35

– 65

100

235

385

529

               

c

Ruimte binnen participatiewet (b-a)

0

30

60

75

85

91

d

Beschikbare middelen verzachting kostendelersnorm

5

55

95

125

125

100

e

Totaal beschikbaar binnen participatiewet (c+d)

5

85

155

200

210

191

               

f

Totale kosten wijzigingen in brief van 3 feb. en 6e NvW

56

– 92

– 115

– 151

– 131

– 141

 

waarvan:

           
 

WWB: aanpassing verplichtingen

– 1

– 5

– 10

– 10

– 10

– 10

 

WWB: Uitv.kosten uitstel kd-norm in TW

3

– 3

0

– 1

– 1

– 1

 

WWB: Uitstel WWB-maatregelen naar 1/1/2015

14

– 64

– 5

0

0

0

 

Bijdrage aan gemeenten voor pensioenen Wsw

0

0

0

0

– 10

– 10

 

P-wet: Aanpassing herbeoordeling Wajong

40

– 20

– 100

– 140

– 110

– 120

               
 

Amendementen WWB

           

g

Amendement: behouden ontheffing alleenstaande ouders

– 3

– 5

– 10

– 15

– 15

– 15

h

Amendement: afschaffen 4 weken zoektijd 27+

– 1

– 3

– 5

– 5

– 5

– 5

i

Amendement: medische behandeling

0

0

0

0

0

0

               
 

Amendementen Participatiewet

           

j

Amendement: Medisch uren beperkten

0

– 3

– 8

– 12

– 17

– 23

k

Amendement: Studieregeling

0

– 6

– 18

– 29

– 35

– 35

               

l

Kasschuif (sluit over de jaren afgerond op nul)

– 57

24

1

12

– 7

28

               

m

Restant (e+f+g+h+i+j+k+l)

0

0

0

0

0

0

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma