Kamerstuk 33801-47

Overzicht afspraken wetsvoorstel WWB-maatregelen en financiele effecten, inclusief amendementen

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 6 februari 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-47.html
ID: 33801-47

Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 februari 2014

Zoals toegezegd tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel WWB maatregelen (Kamerstuk 33 801) (Handelingen II 2013/14, nr. 51), heb ik u in mijn eerdere brief inzicht gegeven in de financiële ruimte binnen de Participatiewet en de budgettaire effecten van de maatregelen die in de brief van 3 februari jl. (Kamerstuk 33 801/33 161, nr. 23) zijn aangekondigd.

In mijn eerste termijn heb ik aangegeven een aantal door uw Kamer ingediende amendementen te willen overnemen. Voor de volledigheid geef ik hierbij inzicht in de financiele ruimte binnen de Participatiewet en de budgettaire effecten van aanvullende maatregelen inclusief deze amendementen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Totale ruimte participatiewet en aanpassingen participatiewet + WWB-maatregelen
 

(bedragen in miljoenen euro)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

a

Besparing Sociaal Akkoord, H.S. 10, tabel 1B

– 35

– 95

40

160

300

438

b

Besparing 4e Nota v. Wijziging, H.S. 10, tabel 2

– 35

– 65

100

235

385

529

               

c

Ruimte binnen participatiewet (b-a)

0

30

60

75

85

91

d

Beschikbare middelen verzachting kostendelersnorm

5

55

95

125

125

100

e

Totaal beschikbaar binnen participatiewet (c+d)

5

85

155

200

210

191

               

f

Totale kosten wijzigingen in brief en NvW

56

– 92

– 115

– 151

– 131

– 141

 

waarvan:

           
 

WWB: aanpassing verplichtingen

– 1

– 5

– 10

– 10

– 10

– 10

 

WWB: Uitv.kosten uitstel kd-norm in TW

3

– 3

0

– 1

– 1

– 1

 

WWB: Uitstel WWB-maatregelen naar 1/1/2015

14

– 64

– 5

0

0

0

 

Pensioenen Wsw

0

0

0

0

– 10

– 10

 

P-wet: Aanpassing herbeoordeling Wajong

40

– 20

– 100

– 140

– 110

– 120

               

g

Amendement: behouden ontheffing alleenstaande ouders

– 3

– 5

– 10

– 15

– 15

– 15

h

Amendement: afschaffen 4 weken zoektijd 27+

– 1

– 3

– 5

– 5

– 5

– 5

i

Amendement: medische behandeling

0

0

0

0

0

0

               

j

Restant (e+f+g+h+i)

57

– 15

25

29

59

30

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma