20,7 %
79,3 %

GL

PVV

SGP

PvdA

SP

D66

VVD

CDA

PvdD

CU

50PLUS


Nr. 44 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 22

Ontvangen 28 maart 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden vervalt: en in het speciaal onderwijs.

II

In artikel II vervalt onderdeel C.

III

In artikel II, onderdeel E, vervalt in artikel 19a het derde lid.

IV

In artikel II, onderdeel E, vervalt in artikel 19a, vijfde lid, de zinsnede «de normering, bedoeld in het derde lid, bepaald en wordt».

V

In artikel II vervalt onderdeel G.

VI

In artikel II vervalt onderdeel H.

VII

In artikel III, onderdeel B, komt in artikel 2, zesde lid (nieuw), aanhef de zinsnede «en artikel 18b van de Wet op de expertisecentra» te vervallen.

VIII

In artikel III, onderdeel B, komt in artikel 2, zesde lid (nieuw), onderdeel c, de zinsnede «en artikel 13 van de Wet op de expertisecentra» te vervallen.

IX

In artikel III, onderdeel B, komt in artikel 2, zesde lid (nieuw), onderdeel d, de zinsnede «en artikel 13, derde lid, onderdelen a, b en c, van de Wet op de expertisecentra» te vervallen.

X

In artikel III, onderdeel C, wordt «de Wet op de expertisecentra» vervangen door: de Wet op het primair onderwijs.

XI

In artikel III, onderdeel D, vervalt «en artikel 18b van de Wet op de expertisecentra».

XII

In artikel III, onderdeel E, wordt in artikel 9 de zinsnede «en de Wet op de expertisecentra niet in werking is of zijn getreden» vervangen door: niet in werking is getreden.

XIII

In artikel III, onderdeel E, vervalt in artikel 9 de zinsnede «en de Wet op de expertisecentra.

XIV

In artikel IV komt in artikel 2a de zinsnede «of artikel 18b van de Wet op de expertisecentra» te vervallen.

XV

In artikel IX vervalt onderdeel 2.

XVI

In artikel IX vervalt onderdeel 3.

Toelichting

De indiener schrapt met dit amendement de verplichte eindtoets voor het speciaal onderwijs. Voor het speciaal onderwijs wordt vanaf 2015 het gebruik van de eindtoets verplicht in de nieuwe wet. Door de diversiteit in de leerlingpopulatie in het speciaal onderwijs is een focus op resultaatmeting niet gewenst. De indiener vindt het wenselijk dat een school zelf bepaalt op welke manier de ontwikkeling van leerlingen wordt beoordeeld.

Schouten Bisschop