Kamerstuk 33145-19

Amendement van het lid Van der Ham c.s. ter vervanging van nr. 10 over het uitbreiden van het overgangsrechtnaar alle studenten die een meerjarige master volgen

Dossier: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden


Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 12 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel Ak, wordt in artikel 12.9b. de zinsnede «Op een student die vóór 1 september 2011 ingeschreven stond» vervangen door: Op een student die vóór 1 september 2012 ingeschreven stond.

II

In artikel I, onderdeel Ak, wordt in artikel 12.9c. de zinsnede «Op een student die op of vóór 1 september 2012 éénjarig onderwijs volgt» vervangen door: Op een student die vóór 1 september 2012 onderwijs volgt.

III

In artikel I, onderdeel Ak, vervalt artikel 12.9d.

Toelichting

Met dit amendement wordt het overgangsrecht uitgebreid voor studenten die een meerjarige master volgen. De indieners zijn van mening dat alle studenten die een meerjarige master volgen vóór inwerkingtreding van het wetsvoorstel een basisbeurs moeten blijven ontvangen.

Van der Ham Jadnanansing Klaver