88,0 %
12,0 %

PvdD

GL

50PLUS

PvdA

D66

CU

SGP

SP

VVD

PVV

CDA


Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KNOPS EN VISSER

Ontvangen 15 november 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel VI wordt «vier jaar» vervangen door: twee jaar.

Toelichting

De indieners achten het wenselijk dat binnen twee jaar deze wet wordt geëvalueerd, met name gelet op het ingrijpende karakter van het verplichte energieprestatiecertificaat op het verkoopproces. Tijdens deze evaluatie kan zo specifiek nut en noodzaak worden getoetst, zodat ook de verschillende Europese instellingen op kortere termijn overtuigd worden van deze (onnodige) extra administratieve lasten.

Knops Visser