Gepubliceerd: 6 december 2011
Indiener(s): Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32600-43.html
ID: 32600-43
Origineel: 32600-2

Nr. 43 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 6 december 2011

Het voorstel wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1.5 wordt «van toepassing» vervangen door: van toepassing op.

II

Artikel 6.2 komt te luiden:

1. Het college heeft tot taak de regering te adviseren over:

a. het beleid betreffende de bezoldiging van topfunctionarissen in de zin van deze wet;

b. de toepassing van deze wet door partijen.

2. Het college brengt ten minste eenmaal per vier jaar een advies uit aan de regering over het bezoldigingsbeleid van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector en over de verbetering van de toepassing en de effectiviteit van deze wet.

Toelichting

Artikel 1.5

Deze wijziging voegt een weggevallen woord in.

Artikel 6.2

Met dit onderdeel wordt tegemoetgekomen aan een toezegging aan het lid Van Raak in de eerste termijn van het plenair debat over dit voorstel van wet. Zijn doel was voornamelijk inzicht te verkrijgen in mogelijke ontduikingen en ontwijkingen. Die gedachte is hier iets breder geformuleerd, zodat alle toepassingen door gebruikers van de wet door het college kunnen worden bezien, zonder dat het college eerst de vraag moet beantwoorden of sprake is van een ontduiking.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner