Kamerstuk 32600-11

Gewijzigd amendement van het lid Heijnen ter vervanging van nr. 10 over de maximering van de winstdelingen en bonusbetalingen van topfunctionarissen

Dossier: Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Gepubliceerd: 31 augustus 2011
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32600-11.html
ID: 32600-11
Origineel: 32600-10
Wijzigingen: 32600-26

Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 31 augustus 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.6 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. Voor zover partijen een hoger bedrag aan winstdelingen en bonusbetalingen overeenkomen, bedragen de winstdelingen en bonusbetalingen van rechtswege het bedrag dat ten hoogste is toegestaan. Betalingen die dat bedrag overschrijden, zijn onverschuldigd betaald.

II

Na artikel 2.8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.9

  • 1. Partijen komen geen winstdelingen en bonusbetalingen overeen die gezamenlijk meer dan tien procent van de beloning bedragen.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de criteria op grond waarvan winstdelingen en bonusbetalingen kunnen worden toegekend.

III

Na artikel 3.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.6

  • 1. Partijen komen geen winstdelingen en bonusbetalingen overeen die gezamenlijk meer dan tien procent van de beloning bedragen.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de criteria op grond waarvan winstdelingen en bonusbetalingen kunnen worden toegekend.

Toelichting

Dit amendement beoogt te bewerkstelligen dat het aandeel winstdelingen en bonusbetalingen binnen de totale beloning van topfunctionarissen bij bedrijven in de publieke en semipublieke sector wordt gemaximeerd op 10% van de totale beloning van die functionaris. Het amendement voorkomt ook dat in het geval het vaste deel van de beloning onder het bezoldigingsmaximum blijft, winstdelingen en bonussen worden gebruikt om alsnog aan dat maximum te komen.

Dit amendement is in lijn met de onlangs door de Kamer aanvaarde motie van de leden Groot en Irrgang ten aanzien van variabele beloningen voor bestuurders bij staatsdeelnemingen (28 165, nr. 121). Excessieve bonussen passen niet bij het (semi-)publieke karakter en -financiering van deze organisaties. Daarnaast geldt ook voor de (semi-)publieke sector de argumentatie die bij de genoemde motie werd gehanteerd namelijk dat de bestuurders van staatsdeelnemingen variabele beloningen krijgen op basis van doelstellingen die bij de normale bedrijfsvoering horen waarvoor deze bestuurders reeds een ruimhartig vast salaris ontvangen. Bovendien geldt net zoals voor staatsdeelnemingen dat een hoog percentage variabele beloning exclusief voor topfunctionarissen afbreuk doet aan de gedachte dat goede bedrijfsprestaties eerst en vooral het resultaat zijn van de inspanning van alle medewerkers.

Tevens beoogt dit amendement te bewerkstelligen dat winstdelingen en bonusbetalingen alleen nog mogen worden toegekend bij uitzonderlijk goede prestaties van de betrokken topfunctionarissen, niet zijnde prestaties die bij een normale bedrijfsvoering passen. De regels hiervoor worden bij AMvB vastgesteld.

Heijnen