Kamerstuk 32600-10

Amendement van het lid Heijnen over de maximering van de variabele beloningen van functionarissen

Dossier: Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Gepubliceerd: 12 juli 2011
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32600-10.html
ID: 32600-10
Wijzigingen: 32600-11

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN

Ontvangen 12 juli 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1, onderdeel e, wordt «de som van de beloning» vervangen door: de som van de beloning, de variabele beloning.

II

In artikel 1.1, onderdeel f, vervalt de zinsnede: en de winstdelingen en bonusbetalingen,.

III

In artikel 1.1, wordt na onderdeel f een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • fa. variabele beloning: de som van de winstdelingen en de bonusbetalingen;.

IV

Na artikel 1.5 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.5a

  • 1. De variabele beloning bedraagt niet meer dan tien procent van de beloning.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de criteria op grond waarvan een variabele beloning kan worden toegekend.

Toelichting

Dit amendement beoogt te bewerkstelligen dat het aandeel variabele beloningen binnen de totale beloning van topfunctionarissen bij bedrijven in de publieke en semipublieke sector wordt gemaximeerd op 10% van de totale beloning van die functionaris. Het amendement voorkomt ook dat in het geval het vaste deel van de beloning onder het bezoldigingsmaximum blijft, bonussen worden gebruikt om alsnog aan dat maximum te komen.

Dit amendement is in lijn met de onlangs door de Kamer aanvaarde motie van de leden Groot en Irrgang ten aanzien van variabele beloningen voor bestuurders bij staatsdeelnemingen (28 165 nr. 121). Excessieve bonussen passen niet bij het (semi-)publieke karakter en -financiering van deze organisaties. Daarnaast geldt ook voor de (semi-)publieke sector de argumentatie die bij de genoemde motie werd gehanteerd namelijk dat de bestuurders van staatsdeelnemingen variabele beloningen krijgen op basis van doelstellingen die bij de normale bedrijfsvoering horen waarvoor deze bestuurders reeds een ruimhartig vast salaris ontvangen. Bovendien geldt net zoals voor staatsdeelnemingen dat een hoog percentage variabele beloning exclusief voor topfunctionarissen afbreuk doet aan de gedachte dat goede bedrijfsprestaties eerst en vooral het resultaat zijn van de inspanning van alle medewerkers.

Tevens beoogt dit amendement te bewerkstelligen dat variabele beloningen alleen nog mogen worden toegekend bij uitzonderlijk goede prestaties van de betrokken topfunctionarissen, niet zijnde prestaties die bij een normale bedrijfsvoering passen. De regels hiervoor worden bij AMvB vastgesteld.

Heijnen