Kamerstuk 32123-XVIII-59

Reactie op verzoek commissie betreffende het onderzoek naar Gülen internaten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 17 december 2009
Indiener(s): Eberhard van der Laan (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiën integratie migratie en integratie onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-59.html
ID: 32123-XVIII-59

32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 59
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2009

In antwoord op uw verzoek betreffende het onderzoek naar Gülen internaten (d.d. 30 november 2009, kenmerk 2009Z22776/2009D60196) bericht ik u het volgende.

Ik deel het gevoel van urgentie van uw Kamer aangaande dit onderzoek. Het is van groot belang dat we scherp in beeld krijgen wat de invloed is van internaten en huiswerkbegeleidingsinstellingen verbonden aan (het gedachtegoed van) Fethüllah Gülen. Daarom hecht ik net als uw Kamer grote waarde aan een onafhankelijk en kwalitatief hoogstaand onderzoek. Om die reden wil ik de tijd nemen om tot een goede opdrachtverstrekking te komen.

Op 30 november jongstleden is een voorlopige gunning om het onderzoek uit te voeren verleend aan het instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW) van de Rijksuniversiteit Groningen. Lopende de aanbestedingsprocedure heb ik kennis genomen van het lidmaatschap van één van de ISW-onderzoekers van de Raad van Advies van de Dialoog Academie, een organisatie die zich mede geïnspireerd weet door het gedachtegoed van Fethüllah Gülen. Hoewel ik overtuigd ben dat de persoon in kwestie te goeder trouw dit onderzoek wil uitvoeren, wil ik alle schijn van een gebrek aan objectiviteit van dit onderzoek tegengaan. Ik zal me daarom beraden op vervolgstappen om tot een gedegen onderzoeksrapport te komen.

Over de definitieve opdrachtverstrekking zal ik uw Kamer informeren.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan