Kamerstuk 32123-XIII-30

Motie Vendrik c.s. over een verplicht aandeel duurzame energie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 30
MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Tweede Kamer in 2007 de motie-Halsema (31 070, nr. 15) heeft aangenomen, waarin de regering werd opgeroepen om in de begroting voor 2008 voorstellen te doen voor een verplicht aandeel duurzame energie, te leveren door energiebedrijven, waarbij dit aandeel door de jaren heen toeneemt;

overwegende, dat het Centraal Planbureau in opdracht van het kabinet het voorstel voor een verplicht aandeel duurzaam heeft onderzocht en in augustus van dit jaar zijn onderzoeksrapport presenteerde, waaruit blijkt dat een verplicht aandeel duurzame energie heel goed mogelijk is;

overwegende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn Milieubalans 2009 constateerde dat er aanvullend beleid nodig is om de doelstelling van 20% duurzame energie in 2020 te halen;

verzoekt de regering voor 1 maart 2010 voorstellen te doen voor een verplicht aandeel duurzame energie, te leveren door energiebedrijven, waarbij dit aandeel door de jaren heen toeneemt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik

Gesthuizen

Van der Ham

Ouwehand